Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

2017 оны 7 дугаар сар


Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилалБатлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/
 Жилээртайлант үе /өссөн дүнгээр/ 
ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А   
хяналтын дээд шатны шүүн таслах226689700021080994962108099496
үйл ажиллагааны зардал226689700021080994962108099496
Улсын Дээд шүүх226689700021080994962108099496
мэдээлэл сурталчилгааны300000030000003000000
Улсын Дээд шүүх300000030000003000000
ажил олгогчоос олгох тэтгэмж166298600166298700166298700