Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

Улсын дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч, улсын ерөнхий прокурор, сангийн сайдын хамтарсан захирамж, тушаал /барьцааны мөнгийг байршуулах, шилжүүлэх, шийдвэрлэх журам/

Улсын дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч, улсын ерөнхий прокурор, сангийн сайдын хамтарсан захирамж, тушаал /барьцааны мөнгийг байршуулах, шилжүүлэх, шийдвэрлэх журам/ татах