Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

2017 оны хагас жил


Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилалБатлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/
 Жилээртайлант үе /өссөн дүнгээр/ 
ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А   
хяналтын дээд шатны шүүн таслах203720210020375957992037595799
үйл ажиллагааны зардал203720210020375957992037595799
Улсын Дээд шүүх203720210020375957992037595799
мэдээлэл сурталчилгаа773220058523905852390
ажил олгогч142634400142850800142850800