Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

2017 оны 5 дугаар сарД/дТөсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилалБатлагдсан төсөвтайлант үе /өссөн дүнгээр/Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/
 ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А   
 хяналтын дээд шатны шүүн таслах170742580017074258001422631017
 үйл ажиллагааны зардал170742580017074258001422631017
 Улсын Дээд шүүх170742580017074258001422631017
 мэдээлэл сурталчилгааны3,000,0003,000,0003,000,000
 Улсын Дээд шүүх3,000,0003,000,0003,000,000
 ажил олгогчоос олгох тэтгэмж119186600119186600119186600