Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

2017 оны 4 дүгээр сар


Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилалБатлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/
 Жилээртайлант үе /өссөн дүнгээр/ 
ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А   
хяналтын дээд шатны шүүн таслах141205200011547535731154753573
үйл ажиллагааны зардал141205200011547535731154753573
Улсын Дээд шүүх141205200011547535731154753573
мэдээлэл сурталчилгааны3,000,0003,000,0003,000,000
Улсын Дээд шүүх3,000,0003,000,0003,000,000
ажил олгогчоос олгох тэтгэмж955224009552240095522400