Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

Тушаал, захирамж хүчингүй болгох тухай

Тушаал, захирамж хүчингүй болгох тухай татах


files/20234/0_1684729079.pdf

УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ШҮҮГЧ,

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙДЫН

ХАМТАРСАН ЗАХИРАМЖ, ТУШААЛ

 

2017.05.23                                                                                    дугаар 27, А-137                                                                Улаанбаатар хот

 

Тушаал, захирамж хүчингүй болгох тухай

 

            Улсын Их Хурлын 2012 оны 3 дугаар сарын 07-ны өдрийн Шүүхийн тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай хуулийг үндэслэн ТУШААХ нь:

          Улсын Дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын хамтарсан 2003 оны 4 дүгээр сарын 21-ний өдрийн “Тушаал, журам батлах тухай” 74/294 тоот захирамж, тушаалаар баталсан “Шүүхийн хуягийн ажиллах журам”-ыг хүчингүй болсонд тооцсгуай.

 

 

УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН                                                                  ХУУЛЬ ЗҮЙ ДОТООД УЛСЫН       

ЕРӨНХИЙ ШҮҮГЧ                                                                               ХЭРГИЙН САЙД                         

Ц.ЗОРИГ                                                                                              С.БЯМБАЦОГТ