Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

Улсын Дээд шүүхийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2016 оны 12-р сарын мэдээ


Д/дТөсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилалБатлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/Хэмнэлт/ хэтрэлт
  Жилээртайлант үе /өссөн дүнгээр/ дүн
1Хяналтын дээд шатны шїїн тасла3,499,166,0003,033,400,5002,507,114,937.31526,285,562.69
2Їндсэн їйл ажиллагааны зардал3,260,618,9002,794,853,4002,397,314,937.31397,538,462.69
3Улсын дээд шїїх3,260,618,9002,794,853,4002,397,314,937.31397,538,462.69
4Мэдээлэл, сурталчилгааны зарда15,000,00015,000,000015,000,000
5Улсын дээд шїїх15,000,00015,000,000015,000,000
6Биеийн тамирын уралдаан, тэмцэ3,960,0003,960,00003,960,000
7Улсын дээд шїїх3,960,0003,960,00003,960,000
8Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж,219,587,100219,587,100109,800,000109,787,100
9Улсын дээд шїїх219,587,100219,587,100109,800,000109,787,100