Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

Улсын Дээд шүүхийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2016 оны 8-р сарын мэдээ


Улсын Дээд шүүхийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2016 оны 8-р сарын мэдээ

/өссөн дүнгээр мян.төг/

Д/ДТөсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилалБатлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/Хэмнэлт/ хэтрэлт
  жилээртайлант үе /өссөн дүнгээр/дүнтайлбар
1Нийт орлого 0045,654,886-45,654,886УДШ нь 2016 оны 8дугаар сард 2428,4 сая төгрөгийн санхүүжилт авахаас 2406,9 сая төгрөгийн санхүүжилт авч 2208,2 сая төгрөгийн зардал гаргаж 198,6 сая төгрөгийн мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэлтэй байна. Үүнээс: -Цалин, нийгмийн даатгалын шимтгэлд 91,4 сая төгрөгийн үлдэгдэл байгаа нь ажиллагсдын нийгмийн даатгал болон хувь хүний орлогын албан татварыг бүрэн тооцож төлөөгүйбайгаатай;-Бусад бараа үйлчилгээний зардал, тэтгэвэрт гарахад олгох дэмжлэг, албан томилолт, даатгал болон бусад зардлын нийт 107,2 сая төгрөгийн мөнгөн үлдэгдлүүд нь тухайн төсвийн зардлуудын урьдчилгааг олгоод, гүйцэтгэлийг баталгаажуулсны дараа шилжүүлэхээр түр хүлээгдэж байгаа зэрэгтэй холбоотой болно. Төсвийн хуваарийн дагуу санхүүжигдэх мэдээлэл сурталчилгаа,урсгал засварын болон жижиг төлбөрийн 33,5 сая төгрөгийн төсөв дутуу орж ирж байгаа нь хяналтын шатны шүүхийн хэвийн үйл ажиллагааг хангахад хүндрэл үүсч, тогтмолболон бараа үйлчилгээний зардал дээр 35,5сая төгрөгийн өр үүсгээд байна. Учир нь Монгол Улсын 2015 оны төсвийн тухай хуулиар УДШ-н төсөв 3,9 тэрбум төгрөгөөр батлагдсан байсныг, Монгол Улсын 2016 оны төсвийн тухай хуулиар 3,3 тэрбум төгрөг болгож бууруулснаас шүүхийн хэвийн үйл ажиллагааг хангахад батлагдсан төсөв хүрэлцэхгүй өр үүсч байна.
21420Орлого0061,074,736-61,074,736
3140020данс-орлого0061,074,736-61,074,736
4Нийт зарлага ба цэвэр зээлийн дүн3,396,159,0001,294,586,700972,757,060.49321,829,639.51
52101Цалин, хєлс болон нэмэгдэл ура2,430,373,6001,571,029,9001,403,869,649.02167,160,250.98
6210101Їндсэн цалин2,319,755,9001,506,503,2001,353,342,049.02153,161,150.98
7210103Унаа хоолны хєнгєлєлт92,305,60053,844,70046,152,6007,692,100
8210105Гэрээт ажлын цалин18,312,10010,682,0004,375,0006,307,000
92102Ажил олгогчоос нийгмийн даатга253,041,000168,695,200168,694,316.41883.59
10210201Нийгмийн даатгалын шимтгэл253,041,000168,695,200168,694,316.41883.59
112103Байр ашиглалттай хол тогтмол з58,802,40039,210,00031,610,450.107,599,549.90
12210301Гэрэл, цахилгаан15,178,6009,100,00012,509,687.33-3,409,687.33
13210302Тїлш, халаалт21,316,40012,500,00014,426,464-1,926,464
14210303Цэвэр, бохир ус2,757,4001,610,0002,319,298.77-709,298.77
15210304Байрны тїрээс19,550,00016,000,0002,355,00013,645,000
162104Хангамж, бараа материалын зард126,883,30091,311,20073,562,051.6017,749,148.40
17210401Бичиг хэрэг23,801,80013,884,50010,257,5503,626,950
18210402Тээвэр, шатахуун40,439,10030,329,10030,360,100-31,000
19210403Шуудан, холбоо, интернэт30,956,70018,057,90014,122,501.603,935,398.40
20210404Ном, хэвлэл25,343,70025,343,70010,816,70014,527,000
21210406Бага їнэтэй, тїргэн элэгдэх,6,342,0003,696,0008,005,200-4,309,200
222105Нормативт зардал1,673,6001,673,60001,673,600
23210503Нормын хувцас, зєєлєн эдлэл1,673,6001,673,60001,673,600
242106Эд хогшил, урсгал засварын зар69,022,10063,586,60056,847,731.476,738,868.53
25210601Багаж, техник, хэрэгсэл42,500,00042,500,00032,645,0009,855,000
26210602Тавилга12,741,50012,741,50015,246,700-2,505,200
27210603Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл736,800736,8000736,800
28210604Урсгал засвар13,043,8007,608,3008,956,031.47-1,347,731.47
292107Томилолт, зочны зардал45,993,40045,993,40040,326,2055,667,195
30210701Гадаад албан томилолт30,000,00030,000,00039,482,205-9,482,205
31210702Дотоод албан томилолт13,858,40013,858,400844,00013,014,400
32210703Зочин тєлєєлєгч хїлээн авах2,135,0002,135,00002,135,000
332108Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їй129,890,000115,130,00067,322,264.9747,807,735.03
34210801Бусад нийтлэг АЇТХураамж29,560,00020,800,0004,519,92416,280,076
35210803Даатгалын Їйлчилгээ73,000,00073,000,00044,220,53028,779,470
36210806Мэдээлэл технолгийн їйлчилгээ19,000,00013,000,00010,251,874.972,748,125.03
37210807Газрын тєлбєр8,330,0008,330,0008,329,93664
382109Бараа їйлчилгээний бусад зарда146,753,100126,753,100103,623,72323,129,377
39210901Бараа їйлчилгээний бусад зарда3,960,0003,960,00003,960,000
40210902Хичээл їйлдвэрлэлийн дадлага х142,793,100122,793,100102,123,72320,669,377
41299990Жижиг мєнгєн сан001,500,000-1,500,000
422132Бусад урсгал шилжїїлэг133,726,500133,726,500113,210,00020,516,500
43213207Тэтгэвэрт гарахад олгох тэтгэм128,726,500128,726,500109,800,00018,926,500
44213209Нэг удаагийн тэтгэмж, шаг урам5,000,0005,000,0003,410,0001,590,000
453,396,159,0001,294,586,7001,306,423,580-11,836,880 
463000Нэр данс зєрїї, тєсєл хєт0040,690,687-40,690,687
47300001Нэр данс зєрїї орлого0040,690,687-40,690,687
483100Улсын тєсвєєс санхїїжих3,396,159,0002,357,109,5002,338,149,50018,960,000
49310001Улсын тєсвєєс санхїїжих3,396,159,0002,357,109,5002,338,149,50018,960,000