Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

Улсын дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч, Цагдаагийн Ерөнхий газрын дарга, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх Ерөнхий газрын даргын хамтарсан захирамж, тушаал


УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ШҮҮГЧ, ЦАГДААГИЙН
ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА, ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ
ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ХАМТАРСАН ЗАХИРАМЖ, ТУШААЛ

2008 оны 11 дүгээр
сарын 10-ны өдөр
Дугаар 547, 494, А/113 Улаанбаатар
хот

 

 

ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ

Шүүхийн тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 4, 69 дүгээр зүйлийн 69.5.2 дахь хэсэг, Цагдаагийн байгууллагын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 6 дахь хэсэг, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.3 дахь хэсгийг баримтлан ЗАХИРАМЖЛАН ТУШААХ НЬ:

  1. "Шүүхээр ял шийтгэгдсэн хүмүүсийн тоо бүртгэлийг хөтлөх, лавлагаа олгох заавар"-ыг   нэгдүгээр   хавсралтаар,   урьд   ял   шийтгэгдсэн   эсэх тухай   лавлагааны "Тодорхойлолт"-ын загварыг хоёрдугаар хавсралтаар, "Ял шийтгэгдсэн эсэхийг шалгах хуудас"-ны загварыг гуравдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.
  2. Энэ Захирамж,  тушаалыг 2008 оны   12 дугаар  сарын  01-ний  өдрөөс эхлэн
    мөрдсүгэй.
  3. Зааврын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллан, дүнг жил бүрийн 12 дугаар сарын 25-ны дотор танилцуулж байхыг Улсын дээд шүүхийн Тамгын газар /Д.Эрдэнэчулуун/, Цагдаагийн ерөнхий газрын Тамгын газар /цагдаагийн дэд хурандаа Ц.Арвинбуудай/, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын Тамгын газар /хурандаа Г.Эрдэмээ/-т тус тус үүрэг болгосугай.
  4. Энэ захирамж, тушаал гарсантай холбогдуулан Улсын дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч, Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2005 оны хамтарсан 358, 234, А/83 тоот захирамж, тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.
УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН
ЕРӨНХИЙ ШҮҮГЧ
ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ
ГАЗРЫН ДАРГА, ХОШУУЧ
ГЕНЕРАЛ
ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР
ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ
ГАЗРЫН ДАРГА, 
БРИГАДЫН ГЕНЕРАЛ
С.БАТДЭЛГЭР Д.САНДАГ-ОЧИР Д.БАТЖАРГАЛ