Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

Улсын Дээд шүүхийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2016 оны 5-р сарын мэдээ


Улсын Дээд шүүхийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2016 оны 5-р сарын мэдээ

/өссөн дүнгээр мян.төг/

Эдийн засгийн ангилал

Төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл

 

Тайлбар

Нийт зарлагын дүн

1,530,487,700.00

1,189,168,619.58

341,319,080.42

Улсын Дээд шүүх нь 2016 оны 5дугаар сард 1549,4 сая төгрөгийн санхүүжилт авахаас 1530,4 сая төгрөгийн санхүүжилт авч 1189,2 сая төгрөгийн зардал гаргаж 341,2 сая төгрөгийн мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэлтэй байна. Үүнээс:-Цалин, нийгмийн даатгалын шимтгэлд 129,5 сая төгрөгийн үлдэгдэл байгаа нь ажиллагсдын нийгмийн даатгал болон хувь хүний орлогын албан татварыг бүрэн тооцож төлөөгүй байгаатай, -Бусад бараа үйлчилгээний зардал, албан томилолт, даатгал, эд хогшил худалдан авах болон бусад зардлын нийт 211,7 сая төгрөгийн мөнгөн үлдэгдлүүд нь худалдан авах ажиллагааг ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн дагуу зохион байгуулж байгаа учир хугацаа хүлээгдэж байгаатай, ном хэвлэл, томилолтын зардлуудын гүйцэтгэлийг баталгаажуулсны дараа шилжүүлэхээр түр хүлээгдэж байгаа зэрэгтэй  холбоотой болно. 

Урсгал зардал

1,530,487,700.00

1,189,168,619.58

341,319,080.42

Бараа, үйлчилгээний зардал

1,525,487,700.00

1,186,271,619.58

339,216,080.42

Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил

1,012,655,000.00

893,989,720.12

118,665,279.88

Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл

105,434,500.00

94,615,409.22

10,819,090.78

Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал

30,150,000.00

26,080,874.10

4,069,125.90

Хангамж, бараа материалын зардал

71,019,100.00

50,490,516.57

20,528,583.43

Нормативт зардал

                                                      1,673,600.00

 

1,673,600.00

Эд  хогшил, урсгал засварын зардал

60,239,000.00

17,606,046.27

42,632,953.73

Томилолт, зочны зардал

45,993,400.00

27,833,600.00

18,159,800.00

Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил,үйлчилгээний төлбөр, хураамж

95,530,000.00

31,502,498.30

64,027,501.70

Бараа үйлчилгээний бусад зардал

102,793,100.00

44,152,955.00

58,640,145.00

ТАТААС БА УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ

5,000,000.00

                                        2,897,000.00

2,103,000.00

ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР

1,530,487,700.00

1,530,487,700.00

0.00

Улсын төсвөөс санжүүжих

1,530,487,700.00

1,530,487,700.00

0.00