Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

Улсын Дээд шүүхийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2016 оны 1 сарын мэдээ


ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТРЭЛТ ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН ТАЙЛБАРЫН ХАМТ 

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 2
(Хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын хүрээнд)

Д/Д

Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал

Батлагдсан төсөв

Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/

Хэмнэлт/ хэтрэлт

жилээр

тайлант үе /өссөн дүнгээр/

дүн

тайлбар

       
 

НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН

286,641,900.00

286,641,900.00

234,599,025.54

52,042,874.46

Улсын Дээд шүүх нь 2016 оны 1 дүгээр сард 291,6 сая төгрөгийн санхүүжилт авахаас 286,6 сая төгрөгийн санхүүжилт авч 234,6сая төгрөгийн зардал гаргаж 52,0 сая төгрөгийн мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэлтэй байна. Үүнээс:- Цалин ,нийгмийн даатгалын шимтгэлд 48,9 сая төгрөгийн үлдэгдэл байгаа нь ажиллагсдын хувь хүний орлогын албан татварыг төлөөгүй байгаатай, -Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний бусад зардлын нийт нийт 3,1сая төгрөгийн мөнгөн үлдэгдэл нь гүцэтгэлийг баталгаажуулсны дараа шилжүүлэхээр түр хүлээгдэж байгаа зэрэгтэй холбоотой болно.

 

УРСГАЛ ЗАРДАЛ

286,641,900.00

286,641,900.00

234,599,025.54

52,042,874.46

 

БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ

286,641,900.00

286,641,900.00

234,599,025.54

52,042,874.46

 

Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил

202,531,000.00

202,531,000.00

157,805,330.00

44,725,670.00

 

Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл

21,086,900.00

21,086,900.00

16,867,682.86

4,219,217.14

 

Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал

4,630,000.00

4,630,000.00

4,630,000.00

 
 

Хангамж, бараа материалын зардал

15,200,900.00

15,200,900.00

13,607,089.68

1,593,810.32

 

Нормативт зардал

    
 

Эд хогшил, урсгал засварын зардал

1,000,000.00

1,000,000.00

30,000.00

970,000.00

 

Томилолт, зочны зардал

27,000,000.00

27,000,000.00

27,000,000.00

 
 

Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж

2,400,000.00

2,400,000.00

1,865,924.00

1,504,076.00

 

Бараа үйлчилгээний бусад зардал

12,793,100.00

12,793,100.00

12,792,999.00

101.00

 

ТАТААС

    
 

УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ

    
 

НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ

    
 

Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг

    
 

Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг

    
 

ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ

    
 

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

    
 

ИХ ЗАСВАР

    
 

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

    
 

ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ

    
 

ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР

    
 

Улсын төсвөөс санхүүжих

    
 

Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих

    
 

Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих

    
 

Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих

    
 

Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас

    
 

Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих

    
 

Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих

    
 

Бусад эх үүсвэр