Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

Улсын Дээд шүүхийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2015 оны 9 сарын мэдээ


Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга.
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 2 дугаар хавсралт.

Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт

 

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга.

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Улсын дээд шүүх
Төсвийн эрх захирагчийн нэр: Ж.Наранпүрэв

Д/дТөсвийн байгууллага /
эдийн засгийн ангилал
Батлагдсан төсөвГүйцэтгэлХэмнэлт хэтрэлт
ЖилээрТайлант үе /өссөн дүнгээр/ДүнТайлбар
1НИЙТ ЗАРЛАГА ба
ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН
 3,167,220.02,663,560.0503,660.0

НДШ, ХХОАТ-ын
тооцоог төлөөгүй,
тэтгэвэрт гарахад
олгох нэг удаагийн
тэтгэмжийн гүйцэтгэл
гараагүй болон
зарим зардлын
санхүүжилт түр
хүлээгдсэнээс
гүйцэтгэл бүрэн
хийгдээгүй болно.

1.1УРСГАЛ ЗАРДАЛ 3,167,220.02,663,560.0503,660.0 
1.1БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
ЗАРДАЛ
 2,578,273.02,383,602.0194,671.0 
1.1Цалин, хөлс болон
нэмэгдэл урамшил
 1,909,359.01,768,691.0140,668.0 
1.2Ажил олгогчоос нийгмийн
даатгалд төлөх шимтгэл
 164,134.0162,422.01,712.0 
1.3Байр ашиглалттай
холбоотой тогтмол зардал
 43,638.029,378.014,260.0 
1.4Хангамж, бараа материалын
зардал
 93,833.090,737.03,096.0 
1.5Нормативт зардал 2,674.02,674.00.0 
1.6Эд хогшил, урсгал
засварын зардал
 127,171.0112,622.014,549.0 
1.7Томилолт, зочны зардал 73,391.072,927.0464.0 
1.8Бусдаар гүйцэтгүүлсэн
ажил, үйлчилгээний
төлбөр, хураамж
 107,822.096,135.011,687.0 
1.9Бараа үйлчилгээний
бусад зардал
 56,252.048,016.08,236.0 
1.2ТАТААС 588,947.0279,958.0308,989.0 
1.3УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ 588,947.0279,958.0308,989.0 
1.4НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ 588,947.0279,958.0308,989.0 
1.1Ажил олгогчоос олгох
тэтгэмж, урамшуулал,
дэмжлэг
 588,947.0279,958.0308,989.0 
1.2Төрөөс иргэдэд үзүүлэх
бусад тэтгэмж, дэмжлэг
   0.0 
1.2ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ   0.0 
1.1ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ   0.0 
1.2ИХ ЗАСВАР   0.0 
1.3ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ   0.0 
1.3ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ
ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН
ЦЭВЭР ЗЭЭЛ
   0.0 
2ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ
ЭХ ҮҮСВЭР
 3,167,220.0 3,167,220.0 
2.1Улсын төсвөөс санхүүжих 3,167,220.0 3,167,220.0 
2.2Орон нутгийн төсвөөс
санхүүжих
   0.0 
2.3Нийгмийн даатгалын сангийн
төсвөөс санхүүжих
   0.0 
2.4Хүний хөгжил сангийн төсвөөс
санхүүжих
   0.0 
2.5Төсөвт байгууллагын үйл
ажиллагаанаас
   0.0 
2.6Тусламжийн эх үүсвэрээс
санхүүжих
   0.0 
2.7Гадаад эх үүсвэрээс
санхүүжих
   0.0 
2.8Бусад эх үүсвэр   0.0 

Энэхүү тайлантай холбоотой тодруулгыг
доорх хаягаар холбогдож авна уу !

Дарга :

Ж.Наранпүрэв , Утас : 260622

Нягтлан бодогч :

Н.Булгамаа , Утас : 62263138