Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

Улсын Дээд шүүхийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2015 оны 8 сарын мэдээ


Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга.
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 2 дугаар хавсралт.

Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт

 

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга.

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Улсын дээд шүүх
Төсвийн эрх захирагчийн нэр: Ж.Наранпүрэв

Д/дТөсвийн байгууллага / эдийн засгийн ангилалБатлагдсан төсөвГүйцэтгэлХэмнэлт хэтрэлт
ЖилээрТайлант үе /өссөн дүнгээр/ДүнТайлбар
1НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 2,911,496.02,417,133.0494,363.0 
1.1УРСГАЛ ЗАРДАЛ 2,911,496.02,417,133.0494,363.0 
1.1БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 2,322,549.02,137,722.0184,827.0 
1.1Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 1,706,897.01,563,790.0143,107.0НДШ, ХХОАТ-ыг бүрэн төлөөгүй байгаатай;
1.2Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 145,897.0145,422.0475.0 
1.3Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 37,202.026,691.010,511.0 
1.4Хангамж, бараа материалын зардал 87,846.087,294.0552.0 
1.5Нормативт зардал 2,674.02,674.00.0 
1.6Эд хогшил, урсгал засварын зардал 105,369.0101,359.04,010.0 
1.7Томилолт, зочны зардал 73,391.072,026.01,365.0 
1.8Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 107,022.092,488.014,534.0 
1.9Бараа үйлчилгээний бусад зардал 56,252.045,980.010,272.0 
1.2ТАТААС 588,947.0279,411.0309,536.0 
1.3УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ 588,947.0279,411.0309,536.0 
1.4НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ 588,947.0279,411.0309,536.0Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн тэтгэмжийн зардал олгогдоогүй байгаатай;
1.1Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг 588,947.0279,411.0309,536.0 
1.2Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг   0.0 
1.2ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ   0.0 
1.1ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ   0.0 
1.2ИХ ЗАСВАР   0.0 
1.3ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ   0.0 
1.3ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ   0.0 
2ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 2,911,496.02,911,496.00.0 
2.1Улсын төсвөөс санхүүжих 2,911,496.02,911,496.00.0 
2.2Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих   0.0 
2.3Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих   0.0 
2.4Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих   0.0 
2.5Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас   0.0 
2.6Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих   0.0 
2.7Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих   0.0 
2.8Бусад эх үүсвэр   0.0 

Энэхүү тайлантай холбоотой тодруулгыг доорх хаягаар холбогдож авна уу !

Дарга : Ж.Наранпүрэв , Утас : 260622

Нягтлан бодогч : Н.Булгамаа , Утас : 62263138