Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

Улсын Дээд шүүхийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2015 оны 6 сарын мэдээ


Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга.
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 2 дугаар хавсралт.

Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт

 

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга.

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Улсын дээд шүүх
Төсвийн эрх захирагчийн нэр: Ж.Наранпүрэв

Д/дТөсвийн байгууллага / эдийн засгийн ангилалБатлагдсан төсөвГүйцэтгэлХэмнэлт хэтрэлт
ЖилээрТайлант үе /өссөн дүнгээр/ДүнТайлбар
1НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 2,465,389.01,829,532.0635,857.0НДШ, ХХОАТ-ыг төлөөгүй мөн урсгал засварын ажлыг гүйцэтгэл гараагүй байгаа зэргээс шалтгаалан хэмнэлт гарсан болно.
1.1УРСГАЛ ЗАРДАЛ 2,465,389.01,829,532.0635,857.0 
1.1БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 1,878,442.01,552,322.0326,120.0 
1.1Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 1,280,173.01,075,362.0204,811.0 
1.2Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 109,423.0109,422.01.0 
1.3Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 27,472.023,178.04,294.0 
1.4Хангамж, бараа материалын зардал 70,800.069,855.0945.0 
1.5Нормативт зардал 2,674.02,674.00.0 
1.6Эд хогшил, урсгал засварын зардал 90,837.070,201.020,636.0 
1.7Томилолт, зочны зардал 73,391.064,359.09,032.0 
1.8Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 172,422.092,088.080,334.0 
1.9Бараа үйлчилгээний бусад зардал 51,252.045,184.06,068.0 
1.2ТАТААС 586,947.0277,209.0309,738.0 
1.3УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ 586,947.0277,209.0309,738.0 
1.4НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ 586,947.0277,209.0309,738.0 
1.1Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг 586,947.0277,209.0309,738.0 
1.2Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг   0.0 
1.2ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ   0.0 
1.1ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ   0.0 
1.2ИХ ЗАСВАР   0.0 
1.3ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ   0.0 
1.3ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ   0.0 
2ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 2,465,389.00.02,465,389.0 
2.1Улсын төсвөөс санхүүжих 2,465,389.0 2,465,389.0 
2.2Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих   0.0 
2.3Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих   0.0 
2.4Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих   0.0 
2.5Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас   0.0 
2.6Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих   0.0 
2.7Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих   0.0 
2.8Бусад эх үүсвэр   0.0 

Энэхүү тайлантай холбоотой тодруулгыг доорх хаягаар холбогдож авна уу !

Дарга : Ж.Наранпүрэв , Утас : 260622

Нягтлан бодогч : Н.Булгамаа , Утас : 62263138