Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

Улсын Дээд шүүхийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2015 оны 2 сарын мэдээ


Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга.
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 2 дугаар хавсралт.

Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт

 

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга.

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Улсын дээд шүүх
Төсвийн эрх захирагчийн нэр: Ж.Наранпүрэв

Д/дТөсвийн байгууллага / эдийн засгийн ангилалБатлагдсан төсөвГүйцэтгэлХэмнэлт хэтрэлт
ЖилээрТайлант үе /өссөн дүнгээр/ДүнТайлбар
1НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН3,902,684.51,210,070.0675,588.0534,482.0 
1.1УРСГАЛ ЗАРДАЛ3,902,684.51,210,070.0675,588.0534,482.0 
1.1БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ3,312,717.7628,123.0400,939.0227,184.0 
1.1Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил2,560,031.0426,724.0315,513.0111,211.0 
1.2Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл218,845.036,474.030,111.06,363.0 
1.3Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал48,882.810,204.07,478.02,726.0 
1.4Хангамж, бараа материалын зардал103,743.327,870.015,285.012,585.0 
1.5Нормативт зардал2,673.62,674.0 2,674.0 
1.6Эд хогшил, урсгал засварын зардал59,436.632,457.06,101.026,356.0 
1.7Томилолт, зочны зардал73,391.335,000.04,155.030,845.0 
1.8Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж184,462.232,760.01,487.031,273.0 
1.9Бараа үйлчилгээний бусад зардал61,251.923,960.020,809.03,151.0 
1.2ТАТААС589,966.8581,947.0274,649.0307,298.0 
1.3УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ589,966.8581,947.0274,649.0307,298.0 
1.4НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ589,966.8581,947.0274,649.0307,298.0 
1.1Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг589,966.8581,947.0274,649.0307,298.0 
1.2Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг   0.0 
1.2ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ   0.0 
1.1ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ   0.0 
1.2ИХ ЗАСВАР   0.0 
1.3ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ   0.0 
1.3ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ   0.0 
2ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР3,902,684.81,210,070.0675,588.0534,482.0 
2.1Улсын төсвөөс санхүүжих3,902,684.81,210,070.0675,588.0534,482.0 
2.2Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих   0.0 
2.3Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих   0.0 
2.4Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих   0.0 
2.5Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас   0.0 
2.6Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих   0.0 
2.7Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих   0.0 
2.8Бусад эх үүсвэр   0.0 

Энэхүү тайлантай холбоотой тодруулгыг доорх хаягаар холбогдож авна уу !

Дарга : Ж.Наранпүрэв , Утас : 260622

Нягтлан бодогч : Н.Булгамаа , Утас : 62263138