Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

Эрх зүйн акт

2021
11 2021-03-09 Улсын дээд шүүхэд иргэд, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол хүлээн авах, хуваарилах, шийдвэрлэх журам.
2020
58, A/87, 203 2020-11-02 Улсын дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч, улсын ерөнхий прокурор, сангийн сайдын хамтарсан захирамж, тушаал /барьцааны мөнгийг байршуулах, шилжүүлэх, шийдвэрлэх журам/
2019
41, A/03, A/19 2019-02-27 Хамтарсан захирамж, тушаал хүчингүй болгох тухай
246, A/80 2019-12-05 “Эрүүгийн болон зөрчлийн хэрэгт хураан авсан, битүүмжилсэн хөрөнгө, орлого, барьцааны мөнгө, эд мөрийн баримтыг шийдвэрлэх журам”, “Хавтаст хэргийг хүлээн авах, хадгалах, шилжүүлэх журам”
2018
290, А/91 2018-09-13 Журамд нэмэлт оруулах тухай
2017
17/А/10/А/04/36/02/03/А/04 2017-01-16 "Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн системийг ажиллуулах журам"
27, А-137 2017-05-23 Тушаал, захирамж хүчингүй болгох тухай
28, А/49, А-141 2017-05-26 Хууль хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай
36, А/68 2017-06-30 Эрүүгийн хэрэгт хураан авсан хөрөнгө, орлого, барьцааны мөнгө, эд мөрийн баримтыг шийдвэрлэх журам, хавтаст хэргийг хүлээн авах, хадгалах, шилжүүлэх журам
2008
07, 26 2008-01-30 Улсын Дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч, Улсын Ерөнхий прокурорын хамтарсан захирамж, тушаал
547, 494, А/113 2008-11-10 Улсын дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч, Цагдаагийн Ерөнхий газрын дарга, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх Ерөнхий газрын даргын хамтарсан захирамж, тушаал
2007
22, 40, ЗГ-3/06, 234, 50, 341 2007-11-08 Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дарга, Монгол Улсын дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч, Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга, Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга, Монгол Улсын Их хурлын Тамгын газрын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга нарын хамтарсан захирамж, тушаал
2006
01 2006-01-02 Нийт шүүгчдийн хуралдаанд шүүгч, прокурор, өмгөөлөгчийн эзлэх байрлалыг шинэчлэн тогтоох тухай
19 2006-03-02 “Flash” диск ашиглах журам шинэчлэн батлах тухай
2005
358,234,А/83 2005-05-26 Заавар батлах тухай /Шүүхээр ял шийтгүүлсэн хүмүүсийн тоо бүртгэлийг хөтлөх, лавлагаа олгох заавар/
659 2005-11-08 Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт, шүүн таслах ажиллагааны талаар
2003
417, 192 2003-06-17 Журам тогтоож, хэрэгжүүлэх тухай /Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгсдийг цагаатгах, тэдэнд нөхөх олговор олгох тухай/
252, 824, 456, 68 2003-12-24 Хамтран ажиллах тухай
2002
09, 63, 17, 02 2002-01-23 Журам тогтоох тухай /Шүүхээр ял шийтгүүлсэн хүмүүсийн тухай мэдээллийг хүргүүлэх журам/
70/480 2002-12-05 Журам тогтоох тухай /Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчдийг цагаатгах, тэдэнд нөхөх олговор олгох тухай/
2001
22/19 2001-03-26 Ялтныг хорих ангид хүргэх ажлыг шуурхай болгох тухай
57/244 2001-09-12 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэлийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай
2000
3, 9 2000-01-14 Шүүх хуралдааны хамгаалалтын ажлыг сайжруулах тухай
21/119 2000-04-10 Шүүхээс оргон зайлсан яллагдагч, шүүгдэгч нарыг олж илрүүлэх ажил зохиох тухай