Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

Улс төрийн намын бүртгэл

2024
01 2024-01-22 Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл намын нэрийг ШИНЭ нам болгож өөрчилсөн намын дүрмийн өөрчлөлтийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл (хүсэлт)-ийн тухай
04 2024-02-23 Зон олны нам (ЗОН)-ын дарга өөрчлөгдсөнийг бүртгүүлэх тухай
05 2024-02-23 Монголын Либерал Ардчилсан нам (МоЛАН)-ын дарга өөрчлөгдсөнийг бүртгүүлэхээр ирүүлсэн өргөдлийн тухай
08 2024-03-21 Ард түмний хүч намын дарга өөрчлөгдсөнийг бүртгүүлэх тухай
14 2024-04-25 Зон олны нам (ЗОН)-ын нэрийг Эрх Чөлөөний Эвсэл нам (ЭЧЭН) болгож өөрчилсөн, намын дүрмийн өөрчлөлт (шинэчилсэн найруулга)-ийг улсын бүртгэлд бүртгэх тухай
11 2024-04-25 Иргэний хөдөлгөөний намын дүрмийн өөрчлөлтийг улсын бүртгэлд бүртгэх тухай
13 2024-04-25 Эрхчөлөөг хэрэгжүүлэгч намын дарга болон дүрмийн нэмэлт, өөрчлөлтийг бүртгэх тухай
2023
10 2023-02-09 Ардчилсан намын даргаар бүртгүүлэх тухай
20 2023-04-14 Ардчилсан намын хаягийн өөрчлөлтийг улсын бүртгэлд бүртгэх тухай
21 2023-05-08 Ард түмний олонхийн засаглал намын хаягийн өөрчлөлтийг бүртгүүлэх тухай
22 2023-05-08 Сайн ардчилсан иргэдийн нэгдсэн нам (САИНН)-ыг улсын бүртгэлд бүртгэж, улсын бүртгэлийн гэрчилгээ олгох тухай
29 2023-07-03 Монголын Либерал Ардчилсан намын дүрмийн өөрчлөлтийг бүртгэх тухай
33 2023-10-02 Монголын Либерал Ардчилсан нам (МоЛАН)-ын дарга өөрчлөгдсөнийг бүртгүүлэх тухай
37 2023-10-09 Иргэний зориг ногоон нам (ИЗНН)-ын дарга өөрчлөгдсөнийг бүртгүүлэх тухай
40 2023-11-20 Иргэний хөдөлгөөний намын улсын бүртгэлийн мэдээлэлд оруулсан өөрчлөлтийг бүртгүүлэх тухай
41 2023-11-20 Ард түмнээ хайрлая намын нэрийг Ард түмний хүч нам болгож өөрчилсөн намын дүрмийн өөрчлөлтийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдлийн тухай
42 2023-12-14 Монгол үндэсний ардчилсан намын хаягийн өөрчлөлтийг бүртгэх тухай
2022
02 2022-02-09 Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл намын улсын бүртгэлийн мэдээлэлд оруулсан өөрчлөлтийг бүртгэх тухай
04 2022-02-09 Монгол Ардын намын улсын бүртгэлийн мэдээлэл, хөтөлбөр, дүрэмд оруулсан өөрчлөлтийг бүртгэх тухай
05 2022-02-09 Хүсэлтийн тухай
12 2022-03-31 Ардчилсан намын үндсэн дүрэмд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг бүртгүүлэх өргөдлийн тухай
19 2022-05-20 Иргэдийн Оролцооны Нэгдэл Нам (ИОНН)-ыг улсын бүртгэлд бүртгэж, улсын бүртгэлийн гэрчилгээ олгох тухай
18 2022-05-20 Хүсэлтээ хэлэлцүүлэлгүйгээр буцаан авах хүсэлтийг шийдвэрлэсэн тухай
21 2022-06-15 Хөдөлмөрийн Үндэсний нам (ХҮН)-ын дүрэмд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт, мөрийн хөтөлбөрийн шинэчилсэн найруулгыг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх, намын улсын бүртгэлийн гэрчилгээг дахин авах өргөдлийн тухай
25 2022-09-27 Монголын Либерал намын улсын бүртгэлийн мэдээлэлд оруулсан өөрчлөлтийг бүртгэх тухай
24 2022-09-27 Өргөдөл, хүсэлтийн тухай
2021
04 2021-01-14 Ардчилсан намаас ирүүлсэн хүсэлтийг хэлэлцэх тухай
01 2021-01-14 Зон олны намаас гаргасан намын дарга болон хаягийн бүртгэл хийлгэх хүсэлтийн тухай
09 2021-02-26 Ардчилсан нам /АН/-аас ирүүлсэн хүсэлтийг хэлэлцэх тухай
12 2021-04-27 Ардчилсан намаас ирүүлсэн хүсэлтийг хэлэлцэх тухай
15 2021-05-24 Ардчилсан намын даргаар бүртгүүлэх хүсэлтийг хэлэлцэхээс татгалзах тухай
16 2021-05-24 Монгол Ардын Намын дүрэмд оруулсан өөрчлөлтийг бүртгэх тухай
20 2021-05-28 Монгол Ардын Хувьсгалт Намыг улсын бүртгэлээс хасч, нийтэд мэдээлэх тухай
24 2021-07-09 Монгол Ардын Намын улсын бүртгэлийн мэдээлэлд оруулсан өөрчлөлтийг бүртгэх тухай
30 2021-10-13 Ардчилсан намын Үндсэн дүрмийн нэмэлт, өөрчлөлт бүртгүүлэх хүсэлтийн тухай
38 2021-12-20 Ардчилсан намын бүртгэлийн мэдээлэлд өөрчлөлт оруулах хүсэлтийн тухай
2019
06 2019-01-07 “Гэр хороолол хөгжлийн нам”-ыг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх тухай
14 2019-05-06 Миний Монгол намыг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх тухай
17 2019-06-26 Монгол шинэчлэлт намыг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх тухай
20 2019-09-12 Зүй Ёс намыг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх тухай
2018
5 2018-03-05 Дэлхийн Монголчууд намыг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх тухай
01 2018-12-21 Ард түмний олонхийн засаглал намыг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх тухай
03 2018-12-21 Их эв намыг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх тухай
2017
4 2017-03-27 “Монголын хүний төлөө” намыг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх тухай
8 2017-06-07 Үнэн ба Зөв намыг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх тухай
10 2017-06-30 Зон Олны намыг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх тухай
2016
01 2016-01-22 “Монгол Ардын Нам” –ын намын даргын нэр, намын хаягийг болон намын дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсныг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх
03 2016-01-22 Монголын Залуучуудын Хөдөлгөөний намыг улсын бүртгэлд бүртгэхээс татгалзах тухай
04 2016-02-15 Хөгжлийн хөтөлбөр намын дарга, дүрмийн өөрчлөлтийн бүртгэх тухай
08 2016-04-04 Ц.Шинэбаяр намын даргын үүргийг гүйцэтгэх болсонг бүртгүүлэх талаар
09 2016-04-15 Монгол Консерватив намын дүрэмд орсон өөрчлөлтийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх
11 2016-04-29 Намын дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсныг болон намын даргын өөрчлөлтийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх
17 2016-05-16 “Эх Орон” Намын даргын өөрчлөлтийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх
2015
18 2015-05-16 Иргэний Зориг Ногоон намын даргаар бүртгүүлэх тухай
07 2015-05-29 ТУСГААР ТОГТНОЛ, ЭВ НЭГДЛИЙН НАМ /ТТЭНН/
08 2015-05-29 Хөдөлмөрийн үндэсний намын мөрийн хөтөлбөрт орсон өөрчлөлт болон шинэ намын даргыг бүртгэх
09 2015-06-26 Ард түмнээ хайрлая намыг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх
11 2015-10-07 “Бие Даагчдын Нэгдсэн нам”-ыг улсын бүртгэлд бүртгэхээс татгалзах тухай
13 2015-10-30 Хөдөлмөрийн үндэсний намын шинэчлэн баталсан дүрэм, мөрийн хөтөлбөрийг бүртгэх
2012
04 2012-04-06 МОНГОЛ УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОГТООЛ
08 2012-07-05 ДҮРМИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ УЛСЫН БҮРТГЭЛД БҮРТГЭХЭЭС ТАТГАЛЗАХ ТУХАЙ
09 2012-10-23 МОНГОЛ УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОГТООЛ
2011
01 2011-02-10 МОНГОЛ УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОГТООЛ
02 2011-03-03 ДҮРМИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ УЛСЫН БҮРТГЭЛД БҮРТГЭХЭЭС ТАТГАЛЗАХ ТУХАЙ
03 2011-04-04 НАМЫН ДҮРМИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ УЛСЫН БҮРТГЭЛД БҮРТГЭХЭЭС ТАТГАЛЗАХ ТУХАЙ
05 2011-05-10 МОНГОЛ УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОГТООЛ
06 2011-06-14 МОНГОЛ УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОГТООЛ
07 2011-06-24 МОНГОЛ УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОГТООЛ
10 2011-10-07 ДҮРМИЙН БОЛОН НЭРИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ УЛСЫН БҮРТГЭЛД БҮРТГЭХ ТУХАЙ
12 2011-10-14 МОНГОЛ УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОГТООЛ
14 2011-12-05 МОНГОЛ УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОГТООЛ