Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

Дэлгэрэнгүй хайх

Номын нэр

Зохиогчийн нэр

Хэвлэсэн он

Хэл

Хайх

Б.Энхболд

Эрүүгийн эрх зүй Ерөнхий анги / сурах бичиг/

Хуулийн их, дээд сургуулийн сургалтын хөтөлбөрт тусгагдсан мэргэжлийн суурь хичээл болох ЭЭЗүйн Ерөнхий ангийн хичээлийн гол судлагдхуун - сурах бичиг бөгөөд ЭЭЗүйн онолын үндсэн асуудлуудыг бүрэн тусгасан, ДХИС-ийн Эрдмийн зөвлөлөөр хэлэлцэгдэн сурах бичгээр ашиглахыг зөвшөөрсөн бүтээл болно.

<