Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

Дэлгэрэнгүй хайх

Номын нэр

Зохиогчийн нэр

Хэвлэсэн он

Хэл

Хайх

Б.Буянхишиг

Хууль зүйн мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх явцад эрх зүйн дүгнэлт бэлтгэх

Kautelar jurisprudence салбарт ажиллах суралцагсдад зориулан 2016 онд бэлтгэсэн "Гэрээ байгуулах арга техник" сурах бичгийн үргэжлэл болгож, энэхүү хууль зүйн дүгнэлт бичих аргачлалыг жишээ тохиолдлын хамт хүргэж байна.

<