Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

Дэлгэрэнгүй хайх

Номын нэр

Зохиогчийн нэр

Хэвлэсэн он

Хэл

Хайх

"Улсын дээд шүүхийн Тамгын газар", “Эрх зүйн боловсрол академи”

“Иргэний хэргийн талаар эрх зүйн харилцан туслалцаа үзүүлэх тухай”

Тус гарын авлагад иргэний хэргийн талаарх эрх зүйн харилцан туслалцаа үзүүлэх ерөнхий ойлголт, эл ажиллагаанд хэрэглэгдэх олон улсын гэрээний зарим эх сурвалжийг “жинхэлсэн эх бичвэр”-ээс хуулбарлан, соёрхон баталсан болоод “Төрийн мэдээлэл” сэтгүүлд хэвлэгдсэн огноо зэрэг мэдээллийг товч байдлаар нэгтгэн оруулсан билээ. 
Олон улсын гэрээ хэрэглээний практик ач холбогдол бүхий энэхүү гарын авлага ном нь эрх зүйн харилцан туслалцаа үзүүлэх харилцаанд хоёр талт болон олон улсын гэрээг хэрэглэх шүүгч нарын ажлын хэрэгцээнд тус дөхөм болох зорилготой юм. 

<