Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

Дэлгэрэнгүй хайх

Номын нэр

Зохиогчийн нэр

Хэвлэсэн он

Хэл

Хайх

Б.Оюунчимэг

Төслийн техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах арга зүй

Аль ч салбарын менежер, инженер техникийн мэргэжилтнийг бэлтгэж буй сургуулиудын оюутан, суралцагчид, эрдэмтэн судлаачид болон салбарын ажилтнуудад зориулагдсан. Аливаа төслийг төлөвлөх, техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах үеийн тооцоог хийхэд чиглэгдсэн хөрөнгө оруулалтын үр ашгийн шинжилгээг хамтатган тусгасан болно.

<