ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ШҮҮХ ХУРАЛДААНААР ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭСЭН ХЭРГИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Эрүүгийн хэргийн танхим хяналтын гомдлоор нийт 10 хэрэг шийдвэрлэснээс

ТОЙМ Тоо Хувь
Тогтоол, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдол, эсэргүүцлийг хэрэгсэхгүй болгосон 3 30%
Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдол, эсэргүүцлийг хэрэгсэхгүй болгосон 0 0%
Тогтоол магадлалд өөрчлөлт оруулсан 4 40%
Магадлалд өөрчлөлт оруулсан 1 10%
Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг нэмэлт хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт хийлгэхээр прокурорт буцаахаар шийдвэрлэсэн 1 10%
Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг анхан шатны шүүхийн шинэчилсэн хэлэлцүүлэгт буцаахаар шийдвэрлэсэн 0 0%
Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгох буюу цагаатгасан 0 0%
Магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг давж заалдах шатны шүүхийн шинэчилсэн хэлэлцүүлэгт буцаахаар шийдвэрлэсэн 0 0%
Тогтоолыг хэвээр үлдээж, магадлалыг хүчингүй болгосон 0 0%
Магадлалыг хүчингүй болгож, тогтоолд өөрчлөлт оруулсан 1 10%
НИЙТ 10 100 %

Эрүүгийн хэргийн танхим шинээр илэрсэн нөхцөл байдлын улмаас хэргийг хянуулах нийт 0 хэрэг шийдвэрлэснээс

Энэ хугацаанд хяналтын шатны шүүх хуралдаан болоогүй байна !

Өдрөөр

Огноо Тогтоол, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдол, эсэргүүцлийг хэрэгсэхгүй болгосон Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдол, эсэргүүцлийг хэрэгсэхгүй болгосон Тогтоол магадлалд өөрчлөлт оруулсан Магадлалд өөрчлөлт оруулсан Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг нэмэлт хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт хийлгэхээр прокурорт буцаахаар шийдвэрлэсэн Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг анхан шатны шүүхийн шинэчилсэн хэлэлцүүлэгт буцаахаар шийдвэрлэсэн Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгох буюу цагаатгасан Магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг давж заалдах шатны шүүхийн шинэчилсэн хэлэлцүүлэгт буцаахаар шийдвэрлэсэн Тогтоолыг хэвээр үлдээж, магадлалыг хүчингүй болгосон Магадлалыг хүчингүй болгож, тогтоолд өөрчлөлт оруулсан
2022-01-12 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2022-01-19 1 0 3 0 1 0 0 0 0 1

Анхан шатны шүүхээр

Анхан шатны шүүх Тогтоол, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдол, эсэргүүцлийг хэрэгсэхгүй болгосон Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдол, эсэргүүцлийг хэрэгсэхгүй болгосон Тогтоол магадлалд өөрчлөлт оруулсан Магадлалд өөрчлөлт оруулсан Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг нэмэлт хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт хийлгэхээр прокурорт буцаахаар шийдвэрлэсэн Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг анхан шатны шүүхийн шинэчилсэн хэлэлцүүлэгт буцаахаар шийдвэрлэсэн Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгох буюу цагаатгасан Магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг давж заалдах шатны шүүхийн шинэчилсэн хэлэлцүүлэгт буцаахаар шийдвэрлэсэн Тогтоолыг хэвээр үлдээж, магадлалыг хүчингүй болгосон Магадлалыг хүчингүй болгож, тогтоолд өөрчлөлт оруулсан
Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Сэлэнгэ аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Завхан аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Булган аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Баянхонгор аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Архангай аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Иргэний хэргийн танхим хяналтын гомдлоор нийт 77 хэрэг шийдвэрлэснээс

ТОЙМ Тоо Хувь
Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон 27 35.1%
Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон 22 28.6%
Шийдвэр, магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан 8 10.4%
Магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан 6 7.8%
Магалдлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан 1 1.3%
Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн 4 5.2%
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон 0 0%
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгосон 0 0%
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн 9 11.7%
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр давж заалдах шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн 0 0%
НИЙТ 77 100 %

Иргэний хэргийн танхим шинээр илэрсэн нөхцөл байдлын улмаас хэргийг хянуулах нийт 1 хэрэг шийдвэрлэснээс

ТОЙМ Тоо Хувь
Хүсэлтийг хангаж, шүүхийн урьд гаргасан шийдвэрийг хүчингүй болгож хэргийг ердийн журмаар хянан шийдвэрлүүлэхээр буцаасан 0 0%
Хүсэлтийг хангаагүй 1 100%
НИЙТ 1 100 %

Өдрөөр

Огноо Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон Шийдвэр, магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан Магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан Магалдлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгосон Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр давж заалдах шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн
2022-01-06 7 2 4 3 0 1 0 0 2 0
2022-01-07 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2022-01-11 9 7 1 1 0 0 0 0 2 0
2022-01-13 6 8 2 1 1 1 0 0 1 0
2022-01-14 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
2022-01-18 5 5 0 1 0 1 0 0 2 0

Анхан шатны шүүхээр

Анхан шатны шүүх Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон Шийдвэр, магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан Магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан Магалдлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгосон Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр давж заалдах шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн
Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 3 3 3 1 0 1 0 0 1 0
Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 2 4 0 1 0 1 0 0 2 0
Булган аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Баянхонгор аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Архангай аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 4 1 0 1 0 0 0 0 1 0
Орхон аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0
Сэлэнгэ аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 2 8 2 0 1 0 0 0 1 0
Дорнод аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Төв аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь сум дундын шүүх 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Баян-Өлгий аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ховд аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Хөвсгөл аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Увс аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын шүүх 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Захиргааны хэргийн танхим хяналтын гомдлоор нийт 2 хэрэг шийдвэрлэснээс

ТОЙМ Тоо Хувь
Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисон 1 50%
Магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисон 0 0%
Шийдвэр, магадлалд өөрчлөлт оруулсан 0 0%
Магадлалд өөрчлөлт оруулсан 1 50%
Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн 0 0%
Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг өөрчилсөн 0 0%
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон 0 0%
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгосон 0 0%
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн 0 0%
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр давж заалдах шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн 0 0%
Гомдлыг хүлээн авахаас татгалзах 0 0%
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангасан 0 0%
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангасан 0 0%
НИЙТ 2 100 %

Захиргааны хэргийн танхим шинээр илэрсэн нөхцөл байдлын улмаас хэргийг хянуулах нийт 0 хэрэг шийдвэрлэснээс

Энэ хугацаанд хяналтын шатны шүүх хуралдаан болоогүй байна !

Өдрөөр

Огноо Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисон Магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисон Шийдвэр, магадлалд өөрчлөлт оруулсан Магадлалд өөрчлөлт оруулсан Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг өөрчилсөн Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгосон Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр давж заалдах шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн Гомдлыг хүлээн авахаас татгалзах Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангасан Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангасан
2022-01-17 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Анхан шатны шүүхээр

Анхан шатны шүүх Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисон Магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисон Шийдвэр, магадлалд өөрчлөлт оруулсан Магадлалд өөрчлөлт оруулсан Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг өөрчилсөн Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгосон Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр давж заалдах шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн Гомдлыг хүлээн авахаас татгалзах Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангасан Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангасан
Шүүхийн Ёс зүйн хороо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ШҮҮХ ХУРАЛДААНААР ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭСЭН ХЭРГИЙН ТОЙМ МЭДЭЭ