ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ШҮҮХ ХУРАЛДААНААР ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭСЭН ХЭРГИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Эрүүгийн хэргийн танхим хяналтын гомдлоор нийт 590 хэрэг шийдвэрлэснээс

ТОЙМ Тоо Хувь
Тогтоол, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдол, эсэргүүцлийг хэрэгсэхгүй болгосон 287 48.6%
Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдол, эсэргүүцлийг хэрэгсэхгүй болгосон 4 0.7%
Тогтоол магадлалд өөрчлөлт оруулсан 176 29.8%
Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг нэмэлт хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт хийлгэхээр прокурорт буцаахаар шийдвэрлэсэн 93 15.8%
Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг анхан шатны шүүхийн шинэчилсэн хэлэлцүүлэгт буцаахаар шийдвэрлэсэн 7 1.2%
Магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг давж заалдах шатны шүүхийн шинэчилсэн хэлэлцүүлэгт буцаахаар шийдвэрлэсэн 4 0.7%
Тогтоолыг хэвээр үлдээж, магадлалыг хүчингүй болгосон 9 1.5%
Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгох буюу цагаатгасан 10 1.7%
НИЙТ 590 100 %

Эрүүгийн хэргийн танхим шинээр илэрсэн нөхцөл байдлын улмаас хэргийг хянуулах нийт 5 хэрэг шийдвэрлэснээс

ТОЙМ Тоо Хувь
Прокурорын дүгнэлтийг хэрэгсэхгүй болгосон 2 40%
Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг нэмэлт хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт хийлгэхээр прокурорт буюу шүүхийн шинэчилсэн хэлэлцүүлэгт буцаасан 2 40%
Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон 1 20%
НИЙТ 5 100 %

Өдрөөр

Огноо Тогтоол, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдол, эсэргүүцлийг хэрэгсэхгүй болгосон Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдол, эсэргүүцлийг хэрэгсэхгүй болгосон Тогтоол магадлалд өөрчлөлт оруулсан Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг нэмэлт хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт хийлгэхээр прокурорт буцаахаар шийдвэрлэсэн Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг анхан шатны шүүхийн шинэчилсэн хэлэлцүүлэгт буцаахаар шийдвэрлэсэн Магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг давж заалдах шатны шүүхийн шинэчилсэн хэлэлцүүлэгт буцаахаар шийдвэрлэсэн Тогтоолыг хэвээр үлдээж, магадлалыг хүчингүй болгосон Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгох буюу цагаатгасан
2015-06-10 4 0 1 0 0 0 0 0
2015-06-12 0 1 0 1 0 1 3 0
2015-06-19 8 0 1 1 0 0 0 0
2015-06-24 6 0 2 1 0 0 0 1
2015-06-26 5 0 0 1 0 0 0 0
2015-07-01 4 0 0 0 0 0 0 0
2015-09-04 4 0 3 2 0 0 0 0
2015-09-11 5 0 0 1 0 0 0 0
2015-09-16 9 0 1 2 0 0 0 2
2015-09-18 0 0 1 1 0 0 0 0
2015-09-25 0 0 1 0 0 0 0 0
2015-10-27 3 0 2 2 0 0 0 0
2015-10-28 2 0 1 0 0 0 0 0
2015-10-29 8 0 2 1 0 0 0 0
2015-10-30 5 0 1 2 0 0 0 0
2015-11-04 2 0 6 0 0 0 0 0
2015-11-06 1 0 7 0 0 0 0 0
2015-11-11 0 0 6 1 0 0 0 0
2015-11-13 0 0 8 1 0 0 0 0
2015-11-18 0 0 4 1 0 0 0 0
2015-11-20 0 0 6 0 0 0 0 0
2015-12-02 2 0 2 1 0 0 0 0
2015-12-04 5 0 1 2 0 0 0 0
2015-12-07 3 0 2 1 0 0 0 0
2015-12-08 1 0 7 1 0 0 0 0
2015-12-16 4 0 3 2 0 0 0 0
2015-12-17 5 0 2 2 0 0 0 0
2015-12-21 0 0 1 1 0 0 0 0
2016-01-06 0 0 1 0 0 0 0 0
2016-01-08 0 0 0 1 0 0 0 0
2016-01-11 1 0 0 1 0 0 0 0
2016-01-12 2 0 0 2 0 0 0 1
2016-01-18 0 0 0 1 0 0 0 0
2016-01-20 4 0 0 0 0 0 0 0
2016-01-22 2 0 1 0 0 0 0 0
2016-01-27 3 0 3 0 0 0 0 1
2016-01-29 5 0 1 1 0 0 0 0
2016-02-05 0 0 1 0 0 0 0 0
2016-02-17 1 0 1 1 0 0 0 0
2016-02-19 3 0 1 1 0 0 0 0
2016-02-24 4 0 1 0 0 0 0 0
2016-02-26 3 0 0 4 0 0 0 0
2016-03-04 2 0 1 0 0 0 0 0
2016-03-09 1 0 1 1 0 0 0 0
2016-03-11 2 0 4 1 0 0 0 0
2016-03-16 0 0 1 0 0 0 0 0
2016-03-18 6 0 1 1 0 0 0 0
2016-03-21 0 0 0 0 0 0 0 1
2016-03-23 0 0 1 0 0 0 0 0
2016-03-25 2 0 2 0 0 0 0 0
2016-03-30 3 0 2 1 0 0 0 0
2016-04-04 1 0 1 0 0 0 0 0
2016-04-13 1 0 1 1 0 0 0 0
2016-04-15 3 0 2 0 0 0 0 0
2016-04-18 2 0 1 2 0 0 0 0
2016-04-27 3 0 1 2 0 0 0 0
2016-05-03 6 0 2 1 0 0 0 0
2016-05-06 2 0 0 1 0 0 0 0
2016-05-10 4 0 0 2 0 0 0 0
2016-05-13 3 0 1 0 0 0 1 0
2016-05-18 5 0 0 1 0 0 0 0
2016-05-20 2 0 2 1 0 0 0 0
2016-05-26 0 0 2 0 0 0 0 0
2016-05-27 3 0 2 0 0 0 0 0
2016-06-02 1 0 0 0 0 0 1 0
2016-06-03 3 0 1 1 0 0 0 1
2016-06-08 2 0 2 1 1 0 0 0
2016-06-15 1 0 0 1 0 0 1 0
2016-06-17 1 0 1 2 1 1 0 0
2016-06-22 3 1 1 0 0 0 1 0
2016-06-24 1 0 3 0 0 0 0 0
2016-06-28 4 0 1 2 0 0 0 0
2016-09-12 2 0 3 1 1 0 0 1
2016-09-13 4 0 1 3 0 0 0 0
2016-09-14 6 0 2 3 0 1 0 0
2016-09-21 4 1 1 1 0 0 1 0
2016-09-23 6 0 1 1 0 0 0 0
2016-09-26 2 0 3 0 0 0 0 0
2016-09-28 5 0 1 2 0 1 0 0
2016-10-05 1 0 2 1 0 0 0 0
2016-10-10 4 0 1 1 0 0 0 0
2016-10-12 2 0 2 0 1 0 0 0
2016-10-17 2 0 2 1 0 0 0 0
2016-10-21 1 0 1 3 0 0 0 0
2016-10-24 5 0 0 0 0 0 0 0
2016-11-04 3 0 0 1 0 0 0 0
2016-11-14 0 0 0 0 1 0 0 0
2016-11-16 1 0 1 0 0 0 0 0
2016-11-21 0 0 3 0 0 0 0 0
2016-11-23 1 0 0 0 1 0 1 1
2016-11-28 2 0 2 0 0 0 0 0
2016-11-30 3 0 2 1 0 0 0 0
2016-12-05 2 0 1 0 1 0 0 0
2016-12-07 2 0 1 2 0 0 0 0
2016-12-12 2 0 0 1 0 0 0 1
2016-12-14 3 0 1 2 0 0 0 0
2016-12-19 4 0 1 0 0 0 0 0
2016-12-21 3 0 3 0 0 0 0 0
2017-01-04 3 0 0 0 0 0 0 0
2017-01-06 1 0 2 0 0 0 0 0
2017-01-18 4 0 0 0 0 0 0 0
2017-01-20 2 0 2 0 0 0 0 0
2017-01-23 3 0 0 1 0 0 0 0
2017-01-25 3 0 0 1 0 0 0 0
2017-01-30 3 0 1 0 0 0 0 0
2017-02-01 1 0 2 1 0 0 0 0
2017-02-06 2 0 0 2 0 0 0 0
2017-02-08 1 0 2 1 0 0 0 0
2017-02-13 2 0 3 0 0 0 0 0
2017-02-22 0 1 3 0 0 0 0 0
2017-03-10 5 0 6 0 0 0 0 0
2017-03-15 5 0 1 0 0 0 0 0
2017-03-17 1 0 1 1 0 0 0 0

Анхан шатны шүүхээр

Анхан шатны шүүх Тогтоол, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдол, эсэргүүцлийг хэрэгсэхгүй болгосон Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдол, эсэргүүцлийг хэрэгсэхгүй болгосон Тогтоол магадлалд өөрчлөлт оруулсан Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг нэмэлт хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт хийлгэхээр прокурорт буцаахаар шийдвэрлэсэн Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг анхан шатны шүүхийн шинэчилсэн хэлэлцүүлэгт буцаахаар шийдвэрлэсэн Магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг давж заалдах шатны шүүхийн шинэчилсэн хэлэлцүүлэгт буцаахаар шийдвэрлэсэн Тогтоолыг хэвээр үлдээж, магадлалыг хүчингүй болгосон Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгох буюу цагаатгасан
Дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх 9 0 1 2 0 0 1 0
Дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны 1 дүгээр шүүх 6 0 6 2 0 1 0 0
Сум дундын 14 дүгээр шүүх 0 1 1 0 0 0 0 0
Сум дундын 7 дугаар шүүх 1 0 0 0 0 0 1 0
Сум дундын 11 дүгээр шүүх 0 0 0 0 0 0 1 0
Сум дундын 24 дүгээр шүүх 1 0 1 1 0 0 0 0
Сум дундын 2 дугаар шүүх 0 0 1 1 0 0 0 0
Сум дундын 15 дугаар шүүх 1 0 0 0 0 0 0 0
Сум дундын 4 дүгээр шүүх 0 0 2 0 0 0 0 0
Сум дундын 12 дугаар шүүх 1 0 1 0 0 0 0 0
Сум дундын 6 дугаар шүүх 0 0 0 0 0 0 0 0
Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 19 0 12 9 3 0 0 0
Сум дундын 21 дүгээр шүүх 0 0 1 0 0 0 0 0
Сум дундын 20 дугаар шүүх 2 0 0 0 0 0 0 0
Сум дундын 3 дугаар шүүх 0 0 1 0 0 0 0 0
Увс аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 0 0 1 0 0 0 0 0
Булган аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 4 1 2 1 0 1 1 0
Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 16 1 3 3 0 1 1 0
Орхон аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 6 0 4 3 2 0 2 1
Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сум дахь Сум дундын шүүх 1 0 3 1 0 0 0 0
Баянхонгор аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 4 0 2 1 0 0 0 0
Говьсүмбэр аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 2 0 0 0 0 0 0 0
Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 5 0 4 1 0 0 0 1
Өмнөговь аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхx 3 0 0 1 0 0 0 0
Хөвсгөл аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 4 0 0 0 0 0 1 0
Увс аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 3 0 2 0 0 0 0 0
Хэнтий аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 1 0 1 1 0 0 1 0
Дорноговь аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 2 0 1 0 0 0 0 0
Чингэлтэй дүүргийн шүүх 0 0 0 1 0 0 0 0
Баян-Өлгий аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 1 0 3 1 1 0 0 0
Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь сум дундын шүүх 1 0 0 0 0 0 0 0
Багахангай, Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 2 0 0 2 0 0 0 1
Өвөрхангай аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 2 0 0 2 0 0 0 0
Архангай аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 1 0 2 0 0 0 0 0
Дорнод аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 6 0 0 0 0 0 0 0
Төв аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 1 0 2 1 1 0 0 0
Сэлэнгэ аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 3 0 1 0 0 0 0 0
Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 6 0 4 2 0 0 0 0
Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 1 0 3 1 0 0 0 0
Завхан аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 1 0 0 2 0 0 0 0
Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын шүүх 1 0 0 0 0 0 0 0
Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 9 1 6 2 0 0 0 0
Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 8 0 5 2 0 0 0 0
Дундговь аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 0 0 3 0 0 1 0 0
Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь Сум дундын шүүх 2 0 1 0 0 0 0 0
Багануур дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 1 0 1 0 0 0 0 0
Багахангай, Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 0 0 2 0 0 0 0 0
Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 17 0 2 2 0 0 0 0
Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 6 0 9 0 0 0 0 0
Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь Сум дундын шүүх 1 0 0 0 0 0 0 0
Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 1 0 0 1 0 0 0 0
Ховд аймгийн Булган сум дахь сум дундын шүүх 0 0 0 2 0 0 0 1
Ховд аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 0 0 0 1 0 0 0 0
Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь сум дундын шүүх 1 0 0 0 0 0 0 0
Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сум дахь сум дундын шүүх 1 0 0 0 0 0 0 0

Иргэний хэргийн танхим хяналтын гомдлоор нийт 2100 хэрэг шийдвэрлэснээс

ТОЙМ Тоо Хувь
Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон 647 30.8%
Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон 471 22.4%
Шийдвэр, магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан 342 16.3%
Магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан 105 5%
Магалдлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан 131 6.2%
Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн 95 4.5%
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон 32 1.5%
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгосон 34 1.6%
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн 240 11.4%
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр давж заалдах шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн 3 0.1%
НИЙТ 2100 100 %

Иргэний хэргийн танхим шинээр илэрсэн нөхцөл байдлын улмаас хэргийг хянуулах нийт 70 хэрэг шийдвэрлэснээс

ТОЙМ Тоо Хувь
Хүсэлтийг хангаж, шүүхийн урьд гаргасан шийдвэрийг хүчингүй болгож хэргийг ердийн журмаар хянан шийдвэрлүүлэхээр буцаасан 4 5.7%
Хүсэлтийг хангаагүй 66 94.3%
НИЙТ 70 100 %

Өдрөөр

Огноо Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон Шийдвэр, магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан Магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан Магалдлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгосон Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр давж заалдах шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн
2015-06-09 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-06-11 1 4 2 0 1 1 0 0 2 0
2015-06-12 5 3 2 0 0 0 0 0 1 0
2015-06-16 5 0 2 0 4 0 1 0 2 0
2015-06-18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-06-30 9 0 4 0 2 0 1 0 2 0
2015-07-02 8 0 2 0 1 0 2 0 0 0
2015-07-03 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0
2015-09-11 8 1 3 0 2 1 1 0 1 0
2015-09-15 8 0 5 0 1 0 0 0 0 0
2015-09-17 8 0 8 0 3 0 0 0 2 0
2015-09-18 14 0 3 0 1 0 1 0 1 0
2015-09-22 13 0 2 0 1 0 2 0 0 0
2015-09-24 9 0 7 0 2 0 0 0 1 0
2015-09-25 9 0 3 0 1 0 0 0 2 0
2015-10-20 9 0 5 0 1 0 0 0 3 0
2015-10-22 9 0 5 0 1 0 1 0 1 0
2015-10-23 7 0 5 0 0 0 0 0 1 0
2015-11-03 8 0 6 0 2 0 0 0 0 0
2015-11-05 8 0 7 0 1 0 0 0 0 0
2015-11-17 9 0 3 0 1 0 0 0 2 0
2015-11-19 12 0 4 0 1 0 2 0 0 0
2015-12-01 10 0 2 0 2 0 2 0 3 0
2015-12-03 7 0 6 0 4 0 0 0 1 0
2015-12-04 6 0 6 0 3 0 1 0 2 0
2016-01-12 9 0 1 0 1 0 0 0 1 0
2016-01-14 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0
2016-01-19 4 1 3 1 1 0 0 0 1 0
2016-01-21 4 5 2 1 0 0 0 0 1 0
2016-02-01 1 3 0 2 1 0 0 0 4 0
2016-02-02 3 4 1 0 1 1 1 0 0 1
2016-02-18 6 3 2 0 2 1 0 0 2 0
2016-02-23 6 6 3 1 0 0 0 1 0 0
2016-02-25 6 5 3 1 0 2 0 0 4 0
2016-03-01 3 1 1 1 0 0 1 1 3 0
2016-03-03 1 5 1 0 2 1 0 1 3 0
2016-03-09 4 2 4 3 2 0 0 0 1 0
2016-03-10 4 2 3 0 0 2 0 0 3 0
2016-03-15 4 0 4 0 1 2 0 2 1 0
2016-03-17 2 4 2 1 1 2 0 1 0 0
2016-03-22 5 5 0 2 1 0 0 0 1 0
2016-03-24 5 5 0 2 1 0 0 0 2 0
2016-03-29 5 5 0 1 2 0 0 0 2 0
2016-03-31 3 4 2 2 0 1 0 0 1 0
2016-04-05 8 3 1 2 1 0 0 0 1 0
2016-04-07 3 3 3 0 0 1 0 0 1 0
2016-04-12 4 3 2 1 1 2 0 1 2 0
2016-04-14 8 0 4 0 0 0 0 0 0 0
2016-04-19 7 1 4 2 1 1 0 0 2 0
2016-04-21 6 7 2 1 1 0 0 1 1 0
2016-04-26 11 0 4 0 2 0 0 0 1 0
2016-04-28 3 5 3 0 1 0 0 2 4 0
2016-05-03 7 4 3 1 0 0 0 0 3 0
2016-05-05 2 8 2 1 0 0 0 0 3 0
2016-05-10 10 0 4 0 2 0 0 0 1 0
2016-05-12 10 0 0 0 4 0 0 0 5 0
2016-05-17 9 0 4 0 3 0 0 0 3 0
2016-05-19 13 0 1 0 3 0 0 0 2 0
2016-05-24 12 0 3 0 3 0 0 0 4 0
2016-05-26 10 0 5 0 2 0 0 0 2 0
2016-05-27 5 4 2 2 1 1 0 0 3 0
2016-05-31 6 4 4 0 1 0 0 0 4 0
2016-06-02 5 8 3 2 1 0 0 0 2 0
2016-06-03 4 7 4 2 1 1 0 0 0 2
2016-06-14 5 4 3 3 2 1 0 0 2 0
2016-06-16 4 5 2 2 1 1 0 1 2 0
2016-06-17 4 7 3 1 2 0 0 0 4 0
2016-06-21 4 8 5 1 2 1 0 0 3 0
2016-06-23 8 5 5 1 1 0 0 1 3 0
2016-06-24 3 10 3 1 1 2 0 0 5 0
2016-06-27 1 12 2 3 1 0 0 0 4 0
2016-06-28 2 7 7 2 0 1 0 0 4 0
2016-06-30 3 7 2 0 2 6 1 0 3 0
2016-07-01 3 3 1 1 2 4 0 0 4 0
2016-09-13 2 5 3 0 0 2 0 0 0 0
2016-09-15 2 5 2 0 0 3 0 0 0 0
2016-09-20 1 3 2 4 0 1 1 0 2 0
2016-09-22 5 3 4 0 0 1 0 0 3 0
2016-09-27 1 7 2 0 0 0 0 1 3 0
2016-09-29 6 4 0 1 0 1 0 0 2 0
2016-10-04 4 2 1 1 0 1 0 0 3 0
2016-10-06 5 5 1 2 0 0 0 0 2 0
2016-10-11 3 2 2 2 2 1 0 1 0 0
2016-10-13 3 1 4 2 1 0 0 1 3 0
2016-10-18 3 5 1 1 1 1 0 0 3 0
2016-10-20 2 3 2 3 1 2 0 0 4 0
2016-10-21 1 8 1 3 1 0 0 1 5 0
2016-10-25 5 1 3 2 1 0 0 0 1 0
2016-10-27 3 6 3 0 2 0 0 0 1 0
2016-10-28 2 4 5 1 0 1 0 1 1 0
2016-11-01 4 7 3 1 0 1 0 0 2 0
2016-11-03 2 6 3 0 1 1 0 0 3 0
2016-11-04 5 4 3 0 0 0 0 0 1 0
2016-11-07 3 4 4 1 0 0 0 0 0 0
2016-11-08 3 3 3 1 1 0 0 0 0 0
2016-11-15 1 5 3 1 2 0 1 0 2 0
2016-11-17 3 7 2 1 1 0 0 1 1 0
2016-11-18 2 7 2 0 1 0 0 0 2 0
2016-11-22 3 8 0 0 0 0 0 1 2 0
2016-11-24 2 5 1 1 1 3 0 1 1 0
2016-11-29 6 4 1 3 2 0 0 2 2 0
2016-12-01 5 7 2 2 1 0 1 0 1 0
2016-12-02 2 10 0 0 0 4 1 1 2 0
2016-12-06 3 6 0 0 0 1 0 0 2 0
2016-12-08 5 4 2 1 0 1 0 1 2 0
2016-12-09 5 4 1 0 0 0 0 0 3 0
2016-12-13 2 6 6 0 0 2 0 0 2 0
2016-12-15 6 6 1 1 1 3 0 0 1 0
2016-12-16 5 5 4 1 0 2 0 0 0 0
2016-12-20 4 5 1 1 0 0 0 1 5 0
2016-12-22 3 4 1 0 1 2 1 0 2 0
2016-12-23 4 6 2 1 0 1 0 0 0 0
2017-01-06 3 3 0 1 0 2 1 1 0 0
2017-01-10 4 0 1 0 0 2 0 1 3 0
2017-01-12 4 4 2 0 0 0 0 1 0 0
2017-01-17 3 7 0 1 0 1 0 1 3 0
2017-01-19 3 4 2 1 0 3 0 0 4 0
2017-01-24 3 2 4 1 1 1 0 0 4 0
2017-01-26 2 6 3 0 1 3 0 0 0 0
2017-01-31 5 2 3 2 1 1 1 0 1 0
2017-02-02 5 5 0 0 1 3 1 0 1 0
2017-02-07 1 7 2 2 0 0 1 3 1 0
2017-02-09 2 4 3 3 1 3 0 0 2 0
2017-02-14 2 5 2 1 1 1 0 0 1 0
2017-02-16 3 5 2 1 3 1 0 1 1 0
2017-02-17 5 0 3 3 3 0 0 0 1 0
2017-02-23 6 9 3 2 0 0 0 0 2 0
2017-03-07 8 6 1 0 1 0 0 0 1 0
2017-03-09 2 4 5 2 1 1 1 0 2 0
2017-03-14 4 6 3 0 0 0 1 1 4 0
2017-03-16 6 5 3 0 1 2 0 0 2 0
2017-03-21 4 6 1 0 1 0 2 0 3 0

Анхан шатны шүүхээр

Анхан шатны шүүх Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон Шийдвэр, магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан Магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан Магалдлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгосон Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр давж заалдах шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн
Дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны 1 дүгээр шүүх 2 3 2 0 1 1 0 0 2 0
Сум дундын 20 дугаар шүүх 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх 3 3 0 0 1 1 0 0 0 0
Дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны 3 дугаар шүүх 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Сум дундын 25 дугаар шүүх 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Сум дундын 22 дугаар шүүх 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Өмнөговь аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 1 3 4 2 3 0 0 0 1 0
Орхон аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 23 19 12 3 7 6 1 3 8 0
Говь-Алтай аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 7 1 1 0 1 1 0 0 3 0
Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 158 138 81 31 22 24 3 8 62 3
Сум дундын 26 дугаар шүүх 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дорноговь аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0
Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 99 91 49 24 23 13 2 7 54 0
Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь сум дундын шүүх 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 22 16 22 4 3 6 0 0 13 0
Ховд аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 3 8 4 2 4 1 0 1 4 0
Ховд аймгийн Булган сум дахь сум дундын шүүх 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Багануур дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 4 5 1 1 0 0 0 0 0 0
Дорнод аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 2 3 7 1 3 1 0 0 2 0
Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь сум дундын шүүх 1 2 1 0 0 1 0 0 2 0
Баян-Өлгий аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 11 20 2 2 2 5 3 1 2 0
Сэлэнгэ аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 2 7 4 2 2 2 0 0 3 0
Багахангай, Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 4 5 0 0 0 0 0 0 1 0
Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сум дахь Сум дундын шүүх 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0
Төв аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 0 2 3 1 1 3 0 0 0 0
Увс аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 4 7 4 0 2 0 0 2 2 0
Өвөрхангай аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 1 2 0 0 1 1 0 0 2 0
Хэнтий аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 1 2 0 0 2 0 0 0 2 0
Булган аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 4 2 1 2 0 1 0 1 0 0
Баянхонгор аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Дундговь аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 1 2 2 2 1 0 0 0 0 0
Хөвсгөл аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 3 6 6 1 1 0 0 0 4 0
Говьсүмбэр аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 3 4 0 0 0 1 0 0 1 0
Завхан аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Архангай аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын шүүх 3 1 0 0 0 1 0 1 1 0
Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь Сум дундын шүүх 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 4 9 2 5 1 2 2 0 4 0
Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 12 13 5 2 3 5 0 3 5 0
Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 28 34 12 5 4 5 1 2 10 0
Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 15 17 10 5 2 3 3 0 3 0
Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 23 23 7 4 3 6 1 3 12 0
Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 8 10 7 0 1 4 0 2 6 0
Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь Сум дундын шүүх 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Багануур дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын шүүх 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум дахь Сум дундын шүүх 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Баянгол дүүргийн шүүх 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Захиргааны хэргийн танхим хяналтын гомдлоор нийт 757 хэрэг шийдвэрлэснээс

ТОЙМ Тоо Хувь
Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисон 295 39%
Магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисон 196 25.9%
Шийдвэр, магадлалд өөрчлөлт оруулсан 64 8.5%
Магадлалд өөрчлөлт оруулсан 37 4.9%
Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн 61 8.1%
Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг өөрчилсөн 19 2.5%
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон 14 1.8%
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгосон 24 3.2%
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн 39 5.2%
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр давж заалдах шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн 0 0%
Гомдлыг хүлээн авахаас татгалзах 1 0.1%
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангасан 6 0.8%
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангасан 1 0.1%
НИЙТ 757 100 %

Захиргааны хэргийн танхим шинээр илэрсэн нөхцөл байдлын улмаас хэргийг хянуулах нийт 41 хэрэг шийдвэрлэснээс

ТОЙМ Тоо Хувь
Хүсэлтийг хангаж, шүүхийн урьд гаргасан шийдвэрийг хүчингүй болгож хэргийг ердийн журмаар хянан шийдвэрлүүлэхээр буцаасан 3 7.3%
Хүсэлтийг хангаагүй 38 92.7%
НИЙТ 41 100 %

Өдрөөр

Огноо Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисон Магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисон Шийдвэр, магадлалд өөрчлөлт оруулсан Магадлалд өөрчлөлт оруулсан Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг өөрчилсөн Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгосон Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр давж заалдах шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн Гомдлыг хүлээн авахаас татгалзах Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангасан Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангасан
2015-06-08 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-06-15 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
2015-06-22 3 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
2015-06-24 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2015-06-29 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
2015-07-01 7 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
2015-07-06 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-09-16 5 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2015-09-21 3 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2015-09-23 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-09-28 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2015-09-30 8 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-10-05 3 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0
2015-10-07 6 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
2015-10-12 7 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-10-19 4 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
2015-10-21 3 0 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
2015-10-26 5 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-10-28 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-11-02 3 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2015-11-09 5 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2015-11-16 2 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2015-11-23 10 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2015-11-30 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2015-12-07 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-12-14 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
2015-12-21 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-01-04 1 1 3 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0
2016-01-11 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-01-12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2016-01-18 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-01-25 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-02-01 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-02-15 7 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
2016-02-22 1 4 1 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0
2016-02-29 5 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2016-03-07 6 3 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2016-03-14 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-03-21 1 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-03-28 7 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-04-04 2 3 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0
2016-04-11 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-04-18 4 3 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
2016-04-25 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-05-02 4 4 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
2016-05-09 1 3 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0
2016-05-16 2 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
2016-05-23 1 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2016-05-30 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-06-06 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-06-13 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-06-20 2 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-06-22 3 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-06-27 4 4 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
2016-06-30 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-07-04 2 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
2016-07-27 2 5 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
2016-07-29 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2016-08-03 5 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2016-08-10 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-08-17 2 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-10-10 0 7 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0
2016-10-12 1 4 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
2016-10-17 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2016-10-20 1 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
2016-10-24 3 3 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0
2016-10-26 3 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2016-11-01 2 4 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0
2016-11-03 6 3 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1
2016-11-07 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-11-14 3 5 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0
2016-11-16 3 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2016-11-21 4 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-11-23 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2016-11-28 2 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2016-12-05 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2016-12-12 2 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0
2016-12-19 3 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0
2017-01-04 3 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2017-01-16 0 3 4 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0
2017-01-23 1 3 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
2017-01-30 1 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
2017-02-06 1 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2017-02-08 3 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
2017-02-13 4 4 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0
2017-02-15 2 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
2017-03-06 3 4 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
2017-03-09 2 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2017-03-13 3 3 1 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0
2017-03-20 3 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0

Анхан шатны шүүхээр

Анхан шатны шүүх Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисон Магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисон Шийдвэр, магадлалд өөрчлөлт оруулсан Магадлалд өөрчлөлт оруулсан Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг өөрчилсөн Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгосон Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр давж заалдах шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн Гомдлыг хүлээн авахаас татгалзах Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангасан Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангасан
Захиргааны хэргийн анхан шатны 15 дугаар шүүх 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шүүхийн Ёс зүйн хороо 1 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Захиргааны хэргийн анхан шатны 8 дугаар шүүх 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Захиргааны хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Захиргааны хэргийн анхан шатны 20 дугаар шүүх 27 19 6 3 4 4 1 2 5 0 0 0 0
Захиргааны хэргийн анхан шатны 11 дүгээр шүүх 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Захиргааны хэргийн анхан шатны 6 дугаар шүүх 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Захиргааны хэргийн анхан шатны 7 дугаар шүүх 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Захиргааны хэргийн анхан шатны 17 дугаар шүүх 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Захиргааны хэргийн анхан шатны 14 дүгээр шүүх 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Захиргааны хэргийн анхан шатны 4 дүгээр шүүх 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Захиргааны хэргийн анхан шатны 3 дугаар шүүх 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Захиргааны хэргийн анхан шатны 16 дугаар шүүх 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Захиргааны хэргийн анхан шатны 13 дугаар шүүх 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Захиргааны хэргийн анхан шатны 18 дугаар шүүх 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Захиргааны хэргийн анхан шатны 9 дүгээр шүүх 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Захиргааны хэргийн анхан шатны 19 дүгээр шүүх 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 97 121 23 22 30 12 7 16 19 0 0 5 1
Хөвсгөл аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Орхон аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0
Ховд аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 3 2 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Баян-Өлгий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 4 4 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0
Говь-Алтай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 3 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Булган аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Баянхонгор аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Дорноговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 3 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
Увс аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Төв аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Дундговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Сэлэнгэ аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Говьсүмбэр аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дорнод аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Өвөрхангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ховд аймгийн Булган сум дахь сум дундын шүүх 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хэнтий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Өмнөговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ШҮҮХ ХУРАЛДААНААР ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭСЭН ХЭРГИЙН ТОЙМ МЭДЭЭ