ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ШҮҮХ ХУРАЛДААНААР ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭСЭН ХЭРГИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Эрүүгийн хэргийн танхим хяналтын гомдлоор нийт 351 хэрэг шийдвэрлэснээс

ТОЙМ Тоо Хувь
Тогтоол, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдол, эсэргүүцлийг хэрэгсэхгүй болгосон 95 27.1%
Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдол, эсэргүүцлийг хэрэгсэхгүй болгосон 63 17.9%
Тогтоол магадлалд өөрчлөлт оруулсан 97 27.6%
Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг нэмэлт хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт хийлгэхээр прокурорт буцаахаар шийдвэрлэсэн 31 8.8%
Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг анхан шатны шүүхийн шинэчилсэн хэлэлцүүлэгт буцаахаар шийдвэрлэсэн 12 3.4%
Магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг давж заалдах шатны шүүхийн шинэчилсэн хэлэлцүүлэгт буцаахаар шийдвэрлэсэн 0 0%
Тогтоолыг хэвээр үлдээж, магадлалыг хүчингүй болгосон 40 11.4%
Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгох буюу цагаатгасан 13 3.7%
НИЙТ 351 100 %

Эрүүгийн хэргийн танхим шинээр илэрсэн нөхцөл байдлын улмаас хэргийг хянуулах нийт 0 хэрэг шийдвэрлэснээс

Энэ хугацаанд хяналтын шатны шүүх хуралдаан болоогүй байна !

Өдрөөр

Огноо Тогтоол, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдол, эсэргүүцлийг хэрэгсэхгүй болгосон Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдол, эсэргүүцлийг хэрэгсэхгүй болгосон Тогтоол магадлалд өөрчлөлт оруулсан Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг нэмэлт хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт хийлгэхээр прокурорт буцаахаар шийдвэрлэсэн Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг анхан шатны шүүхийн шинэчилсэн хэлэлцүүлэгт буцаахаар шийдвэрлэсэн Магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг давж заалдах шатны шүүхийн шинэчилсэн хэлэлцүүлэгт буцаахаар шийдвэрлэсэн Тогтоолыг хэвээр үлдээж, магадлалыг хүчингүй болгосон Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгох буюу цагаатгасан
2020-01-08 1 3 1 1 0 0 2 0
2020-01-13 2 2 3 1 0 0 0 0
2020-01-15 3 1 0 0 0 0 0 1
2020-01-22 2 2 2 1 0 0 1 2
2020-01-27 4 3 0 0 0 0 0 0
2020-01-29 4 1 1 2 0 0 0 0
2020-02-05 3 1 5 2 1 0 1 0
2020-02-12 4 3 5 0 2 0 3 1
2020-02-17 9 2 1 0 0 0 1 0
2020-03-02 5 2 2 0 1 0 2 1
2020-03-09 4 5 2 1 0 0 2 0
2020-03-10 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-03-23 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-03-25 0 3 3 1 0 0 1 0
2020-03-30 1 5 4 1 0 0 0 0
2020-03-31 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-04-06 3 1 1 0 2 0 0 0
2020-04-09 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-04-13 2 1 0 0 0 0 1 0
2020-04-20 3 1 3 4 1 0 0 0
2020-04-24 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-04-27 5 1 3 1 0 0 1 0
2020-05-04 4 1 5 1 1 0 1 1
2020-05-05 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-05-11 6 2 2 0 1 0 1 2
2020-05-15 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-05-18 6 3 2 1 0 0 0 0
2020-05-25 6 2 2 1 1 0 2 1
2020-06-02 3 5 3 2 1 0 2 0
2020-06-08 2 1 2 0 0 0 0 0
2020-06-09 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-06-12 2 1 4 1 0 0 2 0
2020-06-15 1 0 3 0 0 0 0 1
2020-06-19 2 0 4 1 0 0 2 0
2020-06-22 1 0 0 1 0 0 3 0
2020-06-26 0 0 2 0 0 0 1 1
2020-06-29 0 0 1 0 0 0 0 0
2020-07-03 1 0 5 0 1 0 0 1
2020-07-06 0 0 4 0 0 0 1 1
2020-07-09 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-07-10 0 3 4 1 0 0 1 0
2020-07-17 0 2 3 0 0 0 5 0
2020-07-20 0 1 1 0 0 0 1 0
2020-07-24 0 0 2 4 0 0 2 0
2020-07-27 0 0 3 0 0 0 0 0
2020-07-29 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-09-16 2 1 8 2 0 0 0 0
2020-09-18 4 4 1 1 0 0 1 0

Анхан шатны шүүхээр

Анхан шатны шүүх Тогтоол, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдол, эсэргүүцлийг хэрэгсэхгүй болгосон Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдол, эсэргүүцлийг хэрэгсэхгүй болгосон Тогтоол магадлалд өөрчлөлт оруулсан Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг нэмэлт хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт хийлгэхээр прокурорт буцаахаар шийдвэрлэсэн Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг анхан шатны шүүхийн шинэчилсэн хэлэлцүүлэгт буцаахаар шийдвэрлэсэн Магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг давж заалдах шатны шүүхийн шинэчилсэн хэлэлцүүлэгт буцаахаар шийдвэрлэсэн Тогтоолыг хэвээр үлдээж, магадлалыг хүчингүй болгосон Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгох буюу цагаатгасан

Иргэний хэргийн танхим хяналтын гомдлоор нийт 539 хэрэг шийдвэрлэснээс

ТОЙМ Тоо Хувь
Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон 171 31.7%
Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон 135 25%
Шийдвэр, магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан 69 12.8%
Магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан 44 8.2%
Магалдлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан 9 1.7%
Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн 36 6.7%
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон 12 2.2%
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгосон 18 3.3%
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн 45 8.3%
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр давж заалдах шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн 0 0%
НИЙТ 539 100 %

Иргэний хэргийн танхим шинээр илэрсэн нөхцөл байдлын улмаас хэргийг хянуулах нийт 47 хэрэг шийдвэрлэснээс

ТОЙМ Тоо Хувь
Хүсэлтийг хангаж, шүүхийн урьд гаргасан шийдвэрийг хүчингүй болгож хэргийг ердийн журмаар хянан шийдвэрлүүлэхээр буцаасан 1 2.1%
Хүсэлтийг хангаагүй 46 97.9%
НИЙТ 47 100 %

Өдрөөр

Огноо Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон Шийдвэр, магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан Магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан Магалдлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгосон Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр давж заалдах шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн
2020-01-23 6 2 2 3 0 2 0 0 0 0
2020-01-24 9 2 0 1 0 2 0 0 1 0
2020-01-28 3 5 1 0 0 0 0 0 2 0
2020-01-30 4 3 1 1 0 0 0 0 2 0
2020-02-04 3 4 2 0 1 1 0 0 1 0
2020-02-06 5 1 2 1 0 1 0 1 1 0
2020-02-11 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0
2020-02-13 2 5 0 3 0 0 0 0 3 0
2020-02-18 1 4 4 0 0 4 0 0 0 0
2020-02-20 2 4 3 1 0 1 0 0 0 0
2020-03-03 3 3 2 1 0 1 0 0 1 0
2020-03-05 4 0 3 1 0 0 1 0 1 0
2020-04-02 3 4 0 2 1 0 1 0 1 0
2020-04-09 3 2 2 4 0 2 0 1 0 0
2020-04-14 3 4 1 2 0 0 1 0 3 0
2020-04-16 1 1 2 2 0 2 0 0 2 0
2020-04-23 5 1 1 1 1 0 0 0 1 0
2020-04-30 2 4 4 0 0 0 0 0 1 0
2020-05-08 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2020-05-14 3 5 1 2 0 0 1 0 1 0
2020-05-21 3 1 2 1 1 0 0 0 1 0
2020-05-22 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0
2020-05-28 5 6 0 0 0 0 1 0 0 0
2020-06-04 2 4 2 1 1 3 0 1 2 0
2020-06-09 2 2 0 1 0 1 1 0 3 0
2020-06-11 5 2 6 0 0 1 0 1 0 0
2020-06-30 8 4 2 1 1 1 0 1 5 0
2020-07-02 8 8 3 0 0 1 0 1 3 0
2020-07-07 7 4 3 1 1 0 0 2 2 0
2020-07-09 4 6 2 1 0 4 0 1 2 0
2020-07-16 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
2020-07-21 10 2 2 1 1 1 0 1 1 0
2020-07-23 11 3 0 3 0 1 0 2 1 0
2020-07-28 8 4 3 1 0 2 0 3 0 0
2020-09-08 9 6 3 4 0 1 0 1 0 0
2020-09-10 7 9 2 1 1 1 0 1 1 0
2020-09-15 10 5 3 2 0 2 0 0 1 0
2020-09-17 8 9 1 1 0 1 0 1 1 0

Анхан шатны шүүхээр

Анхан шатны шүүх Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон Шийдвэр, магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан Магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан Магалдлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгосон Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр давж заалдах шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн

Захиргааны хэргийн танхим хяналтын гомдлоор нийт 299 хэрэг шийдвэрлэснээс

ТОЙМ Тоо Хувь
Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисон 104 34.8%
Магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисон 120 40.1%
Шийдвэр, магадлалд өөрчлөлт оруулсан 21 7%
Магадлалд өөрчлөлт оруулсан 4 1.3%
Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн 18 6%
Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг өөрчилсөн 7 2.3%
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон 1 0.3%
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгосон 3 1%
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн 19 6.4%
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр давж заалдах шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн 0 0%
Гомдлыг хүлээн авахаас татгалзах 0 0%
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангасан 2 0.7%
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангасан 0 0%
НИЙТ 299 100 %

Захиргааны хэргийн танхим шинээр илэрсэн нөхцөл байдлын улмаас хэргийг хянуулах нийт 18 хэрэг шийдвэрлэснээс

ТОЙМ Тоо Хувь
Хүсэлтийг хангаж, шүүхийн урьд гаргасан шийдвэрийг хүчингүй болгож хэргийг ердийн журмаар хянан шийдвэрлүүлэхээр буцаасан 0 0%
Хүсэлтийг хангаагүй 18 100%
НИЙТ 18 100 %

Өдрөөр

Огноо Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисон Магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисон Шийдвэр, магадлалд өөрчлөлт оруулсан Магадлалд өөрчлөлт оруулсан Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг өөрчилсөн Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгосон Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр давж заалдах шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн Гомдлыг хүлээн авахаас татгалзах Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангасан Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангасан
2020-01-06 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-01-13 2 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2020-01-20 2 5 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
2020-01-27 1 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-02-03 3 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
2020-02-10 1 7 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
2020-02-17 3 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2020-02-19 3 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
2020-03-04 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
2020-03-25 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-04-01 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2020-04-08 3 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
2020-04-15 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-04-22 5 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2020-04-29 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-05-06 6 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
2020-05-13 2 5 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0
2020-05-20 7 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-05-27 11 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2020-06-03 1 2 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2020-06-10 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-06-17 9 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2020-06-23 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-06-25 2 4 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
2020-07-01 3 8 1 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0
2020-07-06 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-07-08 1 5 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
2020-07-20 1 7 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-07-22 3 3 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
2020-07-27 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-09-14 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-09-16 1 5 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0

Анхан шатны шүүхээр

Анхан шатны шүүх Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисон Магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисон Шийдвэр, магадлалд өөрчлөлт оруулсан Магадлалд өөрчлөлт оруулсан Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг өөрчилсөн Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгосон Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр давж заалдах шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн Гомдлыг хүлээн авахаас татгалзах Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангасан Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангасан
Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ховд аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Төв аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 23 37 4 2 6 2 0 2 5 0 0 0 0
Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Дорноговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дундговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Баянхонгор аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Говь-Алтай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Баян-Өлгий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Өвөрхангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сэлэнгэ аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Говьсүмбэр аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Увс аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дорнод аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Шүүхийн Ёс зүйн хороо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ШҮҮХ ХУРАЛДААНААР ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭСЭН ХЭРГИЙН ТОЙМ МЭДЭЭ