ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ШҮҮХ ХУРАЛДААНААР ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭСЭН ХЭРГИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Эрүүгийн хэргийн танхим хяналтын гомдлоор нийт 491 хэрэг шийдвэрлэснээс

ТОЙМ Тоо Хувь
Тогтоол, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдол, эсэргүүцлийг хэрэгсэхгүй болгосон 174 35.4%
Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдол, эсэргүүцлийг хэрэгсэхгүй болгосон 95 19.3%
Тогтоол магадлалд өөрчлөлт оруулсан 150 30.5%
Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг нэмэлт хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт хийлгэхээр прокурорт буцаахаар шийдвэрлэсэн 10 2%
Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг анхан шатны шүүхийн шинэчилсэн хэлэлцүүлэгт буцаахаар шийдвэрлэсэн 18 3.7%
Магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг давж заалдах шатны шүүхийн шинэчилсэн хэлэлцүүлэгт буцаахаар шийдвэрлэсэн 4 0.8%
Тогтоолыг хэвээр үлдээж, магадлалыг хүчингүй болгосон 25 5.1%
Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгох буюу цагаатгасан 15 3.1%
НИЙТ 491 100 %

Эрүүгийн хэргийн танхим шинээр илэрсэн нөхцөл байдлын улмаас хэргийг хянуулах нийт 1 хэрэг шийдвэрлэснээс

ТОЙМ Тоо Хувь
Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг нэмэлт хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт хийлгэхээр прокурорт буюу шүүхийн шинэчилсэн хэлэлцүүлэгт буцаасан 0 0%
Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон 0 0%
Прокурорын дүгнэлтийг хэрэгсэхгүй болгосон 1 100%
НИЙТ 1 100 %

Өдрөөр

Огноо Тогтоол, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдол, эсэргүүцлийг хэрэгсэхгүй болгосон Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдол, эсэргүүцлийг хэрэгсэхгүй болгосон Тогтоол магадлалд өөрчлөлт оруулсан Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг нэмэлт хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт хийлгэхээр прокурорт буцаахаар шийдвэрлэсэн Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг анхан шатны шүүхийн шинэчилсэн хэлэлцүүлэгт буцаахаар шийдвэрлэсэн Магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг давж заалдах шатны шүүхийн шинэчилсэн хэлэлцүүлэгт буцаахаар шийдвэрлэсэн Тогтоолыг хэвээр үлдээж, магадлалыг хүчингүй болгосон Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгох буюу цагаатгасан
2019-01-04 1 0 0 0 0 0 0 0
2019-01-09 4 2 4 0 0 0 0 0
2019-01-11 1 2 3 0 0 0 0 0
2019-01-16 2 2 0 0 0 1 2 0
2019-01-18 2 2 2 0 0 0 1 0
2019-01-23 2 2 3 0 0 0 1 1
2019-01-25 2 0 2 0 2 0 1 1
2019-02-13 2 3 4 0 1 0 0 0
2019-02-15 1 1 3 0 1 0 1 0
2019-02-20 3 1 2 0 1 1 0 0
2019-02-22 1 4 0 0 1 0 1 0
2019-02-27 1 5 1 0 1 0 0 0
2019-03-01 1 1 1 0 0 0 0 0
2019-03-06 3 3 3 0 0 0 0 1
2019-03-13 7 1 1 0 0 0 0 1
2019-03-20 1 0 3 0 0 0 0 0
2019-03-22 4 1 2 0 1 0 0 1
2019-03-27 1 3 1 0 0 0 0 0
2019-03-29 3 0 2 0 1 0 1 0
2019-04-05 3 2 1 0 0 0 0 0
2019-04-12 1 2 2 0 0 1 0 0
2019-04-19 1 2 4 0 0 0 0 0
2019-04-24 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-05-03 2 0 5 0 0 0 0 0
2019-05-10 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-05-17 2 2 5 0 0 0 0 0
2019-05-24 2 2 7 0 0 0 0 0
2019-05-31 2 2 4 0 0 0 2 1
2019-06-05 5 2 0 0 0 0 0 0
2019-06-07 2 1 0 0 0 0 0 0
2019-06-12 3 0 3 0 0 0 0 0
2019-06-14 4 2 1 0 0 0 0 0
2019-06-19 5 2 7 0 0 0 0 0
2019-06-21 3 1 3 0 0 0 0 1
2019-06-26 2 4 1 0 0 0 0 0
2019-06-28 2 2 0 0 0 0 0 0
2019-07-08 0 0 1 0 0 0 0 0
2019-09-09 5 2 3 0 0 0 0 0
2019-09-13 7 1 2 0 0 0 0 0
2019-09-16 3 1 3 0 0 0 0 0
2019-09-17 3 1 2 1 1 0 2 0
2019-09-23 3 0 3 0 0 0 0 0
2019-09-25 2 0 1 0 0 0 1 3
2019-09-30 5 0 2 2 1 1 1 0
2019-10-02 2 1 3 0 0 0 0 0
2019-10-07 3 1 1 0 0 0 0 0
2019-10-09 5 2 5 1 0 0 0 0
2019-10-14 5 3 3 0 0 0 0 0
2019-10-16 3 3 1 0 2 0 1 1
2019-10-21 5 1 7 0 0 0 0 0
2019-10-23 2 0 3 0 0 0 0 0
2019-10-28 7 2 3 1 0 0 0 1
2019-10-30 5 3 3 0 1 0 0 1
2019-11-18 6 2 2 1 0 0 0 0
2019-11-20 2 1 4 0 2 0 1 1
2019-11-25 3 5 3 0 1 0 1 0
2019-11-29 5 1 1 0 0 0 0 0
2019-12-02 2 2 3 1 1 0 3 0
2019-12-04 3 2 6 0 0 0 1 0
2019-12-10 2 1 3 2 0 0 3 0
2019-12-13 5 1 2 1 0 0 1 1

Анхан шатны шүүхээр

Анхан шатны шүүх Тогтоол, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдол, эсэргүүцлийг хэрэгсэхгүй болгосон Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдол, эсэргүүцлийг хэрэгсэхгүй болгосон Тогтоол магадлалд өөрчлөлт оруулсан Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг нэмэлт хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт хийлгэхээр прокурорт буцаахаар шийдвэрлэсэн Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг анхан шатны шүүхийн шинэчилсэн хэлэлцүүлэгт буцаахаар шийдвэрлэсэн Магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг давж заалдах шатны шүүхийн шинэчилсэн хэлэлцүүлэгт буцаахаар шийдвэрлэсэн Тогтоолыг хэвээр үлдээж, магадлалыг хүчингүй болгосон Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгох буюу цагаатгасан
Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 14 4 18 0 0 1 0 2
Архангай аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 2 2 6 0 0 0 0 0
Дундговь аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 2 1 1 0 0 0 0 0
Багахангай, Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 0 1 1 0 0 0 0 0
Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 11 4 13 1 2 0 1 0
Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 8 4 9 0 0 0 1 0
Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 11 4 4 0 0 0 2 0
Завхан аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 1 2 1 0 0 0 0 0
Баянхонгор аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 2 6 4 0 1 0 0 0
Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 9 3 7 0 0 1 0 0
Орхон аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 2 1 3 0 1 0 2 1
Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 5 0 3 0 0 0 1 0
Дорнод аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 5 3 2 0 0 0 1 0
Увс аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 0 1 2 1 2 0 0 0
Ховд аймгийн Булган сум дахь сум дундын шүүх 2 2 0 0 0 0 0 0
Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сум дахь Сум дундын шүүх 0 1 1 0 0 0 0 0
Өмнөговь аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхx 2 2 0 0 0 0 2 0
Төв аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 6 1 8 0 1 0 1 2
Багануур дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 1 3 2 0 0 0 1 0
Дорноговь аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 6 3 1 0 1 0 1 0
Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 10 3 10 0 2 0 0 3
Баян-Өлгий аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 2 2 1 0 0 0 0 0
Хөвсгөл аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 7 3 1 0 1 0 0 0
Сэлэнгэ аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 0 1 2 0 0 0 0 0
Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 3 3 6 0 1 1 0 0
Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь сум дундын шүүх 1 1 0 0 1 0 0 0
Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь сум дундын шүүх 0 2 2 0 0 0 1 0
Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь Сум дундын шүүх 1 0 0 0 1 0 0 1
Ховд аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 3 2 0 0 0 0 0 0
Булган аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 4 1 0 0 0 0 0 0
Багахангай, Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 0 0 3 0 0 1 1 0
Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын шүүх 0 0 0 0 0 0 0 0
Хэнтий аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 0 1 1 0 0 0 0 0
Говь-Алтай аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 1 4 2 0 0 0 0 0
Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын шүүх 1 0 0 0 0 0 0 0
Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь Сум дундын шүүх 1 0 0 0 0 0 0 0
Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум дахь Сум дундын шүүх 0 0 0 0 0 0 0 0
Өвөрхангай аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 1 0 0 0 0 0 0 0
Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 11 2 5 2 0 0 0 0
Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 9 6 7 0 0 0 0 1
Говьсүмбэр аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 1 0 0 1 0 0 0 0

Иргэний хэргийн танхим хяналтын гомдлоор нийт 987 хэрэг шийдвэрлэснээс

ТОЙМ Тоо Хувь
Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон 326 33%
Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон 302 30.6%
Шийдвэр, магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан 97 9.8%
Магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан 41 4.2%
Магалдлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан 21 2.1%
Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн 77 7.8%
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон 11 1.1%
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгосон 13 1.3%
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн 95 9.6%
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр давж заалдах шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн 4 0.4%
НИЙТ 987 100 %

Иргэний хэргийн танхим шинээр илэрсэн нөхцөл байдлын улмаас хэргийг хянуулах нийт 33 хэрэг шийдвэрлэснээс

ТОЙМ Тоо Хувь
Хүсэлтийг хангаж, шүүхийн урьд гаргасан шийдвэрийг хүчингүй болгож хэргийг ердийн журмаар хянан шийдвэрлүүлэхээр буцаасан 1 3%
Хүсэлтийг хангаагүй 32 97%
НИЙТ 33 100 %

Өдрөөр

Огноо Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон Шийдвэр, магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан Магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан Магалдлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгосон Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр давж заалдах шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн
2019-01-08 12 2 3 0 0 1 0 0 0 2
2019-01-10 10 6 3 0 0 0 0 1 1 0
2019-01-15 3 8 5 0 1 0 0 1 1 0
2019-01-17 8 4 2 1 1 0 0 0 3 0
2019-01-22 8 4 2 1 0 2 1 1 1 0
2019-01-24 4 7 3 0 1 3 0 0 1 0
2019-01-29 4 5 3 0 2 1 0 0 3 0
2019-01-31 9 5 1 0 1 1 0 0 2 0
2019-02-12 7 4 3 3 0 2 1 0 0 0
2019-02-14 6 5 2 1 0 4 0 0 3 0
2019-02-19 6 2 7 3 0 2 0 0 0 0
2019-02-21 9 2 5 0 0 2 0 0 2 0
2019-02-26 6 5 2 1 0 1 0 0 4 0
2019-02-28 3 3 0 4 0 1 0 0 2 0
2019-03-05 6 6 2 0 0 4 0 1 1 0
2019-03-07 8 5 2 0 0 2 0 0 2 0
2019-03-12 8 6 1 1 1 1 2 0 3 0
2019-03-14 9 12 0 0 0 2 0 0 1 0
2019-03-19 8 3 4 0 0 0 0 0 3 1
2019-03-21 9 7 0 2 0 1 0 0 1 0
2019-03-26 5 2 4 1 0 2 0 0 3 0
2019-03-28 7 6 1 0 0 3 0 0 1 0
2019-04-02 4 3 4 2 2 3 1 1 2 0
2019-04-04 10 5 3 1 0 0 0 0 1 0
2019-04-09 6 7 1 2 0 1 0 0 3 0
2019-04-11 6 7 2 1 1 2 0 0 1 0
2019-04-16 5 8 0 0 1 1 1 0 2 0
2019-04-18 5 4 0 1 0 3 1 0 1 0
2019-04-23 7 9 0 1 0 2 0 0 1 0
2019-04-25 1 5 3 0 0 0 0 0 1 0
2019-04-26 3 3 0 0 1 0 0 0 1 0
2019-04-30 9 3 3 1 0 1 0 0 0 0
2019-05-02 6 6 0 1 0 0 0 0 4 0
2019-05-07 4 9 1 1 0 2 0 1 1 0
2019-05-09 7 6 2 0 0 4 0 1 1 0
2019-05-14 4 9 3 3 0 1 0 0 1 0
2019-05-16 4 6 1 0 0 3 0 0 2 0
2019-05-17 3 2 2 0 0 0 0 1 3 1
2019-05-21 5 8 2 0 1 1 0 0 2 0
2019-05-23 10 8 1 1 0 2 0 1 1 0
2019-05-24 6 2 1 1 0 1 1 0 0 0
2019-05-28 4 10 1 0 0 2 0 1 1 0
2019-05-30 3 10 1 1 2 0 1 0 3 0
2019-05-31 6 9 2 0 2 1 0 0 1 0
2019-06-04 6 7 1 0 1 0 1 0 2 0
2019-06-06 5 7 1 1 0 3 0 1 1 0
2019-06-11 8 7 0 2 0 1 0 0 4 0
2019-06-13 5 8 3 0 0 3 0 0 2 0
2019-06-14 10 5 1 3 0 0 0 2 2 0
2019-06-18 6 9 1 0 1 3 0 0 3 0
2019-06-20 8 5 1 0 1 0 1 0 5 0
2019-06-25 5 6 1 0 1 2 0 0 5 0

Анхан шатны шүүхээр

Анхан шатны шүүх Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон Шийдвэр, магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан Магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан Магалдлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгосон Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр давж заалдах шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн

Захиргааны хэргийн танхим хяналтын гомдлоор нийт 400 хэрэг шийдвэрлэснээс

ТОЙМ Тоо Хувь
Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисон 101 25.3%
Магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисон 174 43.5%
Шийдвэр, магадлалд өөрчлөлт оруулсан 28 7%
Магадлалд өөрчлөлт оруулсан 15 3.8%
Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн 29 7.3%
Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг өөрчилсөн 20 5%
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон 1 0.3%
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгосон 7 1.8%
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн 20 5%
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр давж заалдах шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн 0 0%
Гомдлыг хүлээн авахаас татгалзах 0 0%
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангасан 3 0.8%
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангасан 2 0.5%
НИЙТ 400 100 %

Захиргааны хэргийн танхим шинээр илэрсэн нөхцөл байдлын улмаас хэргийг хянуулах нийт 21 хэрэг шийдвэрлэснээс

ТОЙМ Тоо Хувь
Хүсэлтийг хангаж, шүүхийн урьд гаргасан шийдвэрийг хүчингүй болгож хэргийг ердийн журмаар хянан шийдвэрлүүлэхээр буцаасан 1 4.8%
Хүсэлтийг хангаагүй 20 95.2%
НИЙТ 21 100 %

Өдрөөр

Огноо Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисон Магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисон Шийдвэр, магадлалд өөрчлөлт оруулсан Магадлалд өөрчлөлт оруулсан Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг өөрчилсөн Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгосон Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр давж заалдах шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн Гомдлыг хүлээн авахаас татгалзах Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангасан Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангасан
2019-01-07 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2019-01-14 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-01-21 1 5 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
2019-01-28 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-01-30 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
2019-02-10 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-02-11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-02-13 2 7 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2019-02-18 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2019-02-25 1 2 0 1 5 0 0 0 2 0 0 0 0
2019-03-04 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-03-11 2 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2019-03-18 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-03-20 1 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2019-03-25 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2019-04-01 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-04-08 1 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
2019-04-15 3 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
2019-04-22 2 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-04-29 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2019-05-06 0 3 1 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0
2019-05-08 3 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2019-05-13 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2019-05-15 2 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
2019-05-20 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2019-05-22 1 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2019-05-29 2 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-06-03 4 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-06-10 2 5 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
2019-06-17 2 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2019-06-19 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
2019-06-24 2 4 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
2019-06-25 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
2019-07-01 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-07-03 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-09-09 3 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2019-09-16 1 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2019-09-23 2 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2019-09-25 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-09-30 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
2019-10-02 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2019-10-07 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2019-10-09 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-10-14 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-10-16 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
2019-10-21 3 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
2019-10-23 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-10-28 3 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
2019-11-04 2 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2019-11-13 3 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2019-11-18 1 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
2019-11-20 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-11-25 1 4 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0
2019-12-02 5 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2019-12-09 3 5 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
2019-12-16 2 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Анхан шатны шүүхээр

Анхан шатны шүүх Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисон Магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисон Шийдвэр, магадлалд өөрчлөлт оруулсан Магадлалд өөрчлөлт оруулсан Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг өөрчилсөн Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгосон Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр давж заалдах шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн Гомдлыг хүлээн авахаас татгалзах Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангасан Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангасан
Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 60 104 18 10 17 12 1 3 12 0 0 2 1
Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 2 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Орхон аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 2 6 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
Дундговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дорноговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Сэлэнгэ аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Хөвсгөл аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 1 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Төв аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Өмнөговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Дорнод аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 1 2 2 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0
Ховд аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 2 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Шүүхийн Ёс зүйн хороо 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын шүүх 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Баян-Өлгий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 7 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Говьсүмбэр аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Баянхонгор аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Хэнтий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 2 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Булган аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Говь-Алтай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Өвөрхангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум дахь Сум дундын шүүх 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Увс аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ШҮҮХ ХУРАЛДААНААР ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭСЭН ХЭРГИЙН ТОЙМ МЭДЭЭ