Хяналтын шатны шүүх хуралдааны тогтоол - Иргэний хэрэг

Огноо Дугаар Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
2020-03-05 001/ХТ2020/00134 Гүррагчаа Алтанчимэг ХБ ХХК Завхан салбар С.А
2020-03-05 001/ХТ2020/00133 Гүррагчаа Алтанчимэг ЕШ ХХК Г.М
2020-03-05 001/ХТ2020/00132 Гүррагчаа Алтанчимэг А.А Э.Б
2020-02-13 001/ХТ2020/00099 Гүррагчаа Алтанчимэг Б.А, Г.Н, Т.Г нар Э.Б, Э.Г, Ё.Э нар
2020-01-30 001/ХТ2020/00044 Хуушааны Эрдэнэсувд Н.Г-ын нэхэмжлэлтэй “Х” ХК-д холбогдох,
2020-01-30 001/ХТ2020/00046 Хуушааны Эрдэнэсувд Б.Г, Ж.Д нарын нэхэмжлэлтэй ГАИТХ, ГАЗД, ГАЗДТГСТСХэлтэст тус тус холбогдох
2020-02-04 001/ХТ2020/00055 Хуушааны Эрдэнэсувд Э.Б Д.Б
2020-02-18 001/ХТ2020/00110 Пунцагийн Золзаяа “Н” ХХК “Б”ХХК
2020-02-04 001/ХТ2020/00053 Хуушааны Эрдэнэсувд С.М, Д.Б нар Ш СӨХ
2020-01-30 001/ХТ2020/00045 Хуушааны Эрдэнэсувд “А Х” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй НШШГ-Т холбогдох
2020-02-18 001/ХТ2020/00111 Пунцагийн Золзаяа “З З”ХХК Г.Э, Т.Ц
2020-02-04 001/ХТ2020/00054 Хуушааны Эрдэнэсувд Л.У Д ХХК
2020-02-06 001/ХТ2020/00075 Пунцагийн Золзаяа Ц.Н НШШГГ
2020-01-24 001/ХТ2020/00028 Хуушааны Эрдэнэсувд О.Д-гийн нэхэмжлэлтэй, Ц.Э-т холбогдох,
2020-02-13 001/ХТ2020/00094 Пунцагийн Золзаяа Э.Л, Н.А НШШГГ
2020-02-06 001/ХТ2020/00072 Хуушааны Эрдэнэсувд Ц.Н С.Л, С.Ж нар
2020-01-24 001/ХТ2020/00030 Хуушааны Эрдэнэсувд “ДТҮ” ХК-ийн нэхэмжлэлтэй “СГ” ХХК-д холбогдох,
2020-02-06 001/ХТ2020/00070 Хуушааны Эрдэнэсувд Н Б.А
2020-02-06 001/ХТ2020/00013А Пунцагийн Золзаяа “Ф Г”ХХК ШШГГ 445-р НХА
2020-02-11 001/ХТ2020/00082 Хуушааны Эрдэнэсувд Э СӨХ Д.О
2020-01-24 001/ХТ2020/00029 Хуушааны Эрдэнэсувд А.Б-ийн нэхэмжлэлтэй А.Э, Ш.Н-нарт холбогдох,
2020-02-11 001/ХТ2020/00081 Хуушааны Эрдэнэсувд Р.Б Б.Э
2020-01-23 001/ХТ2020/00013 Пунцагийн Золзаяа “Ф Г” ХХК ШШГГ 445-р НХА
2020-02-11 001/ХТ2020/00080 Хуушааны Эрдэнэсувд Б.Б Ш
2020-01-23 001/ХТ2020/00014 Хуушааны Эрдэнэсувд Ц.Т-ийн нэхэмжлэлтэй “ЭТТ” ХК-д
2020-02-13 001/ХТ2020/00091 Хуушааны Эрдэнэсувд П ХХК Д.ХХК
2020-02-20 001/ХТ2020/00123 Пунцагийн Золзаяа “Т К” ХХК “Н Т” ХХК
2020-02-11 001/ХТ2020/00085 Пунцагийн Золзаяа Д.Б Л.Г
2020-01-23 001/ХТ2020/00010 Хуушааны Эрдэнэсувд “Х” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй “ М Ц” ХХК-д холбогдох
2020-02-13 001/ХТ2020/00089 Хуушааны Эрдэнэсувд М.А М ХХК
2020-02-11 001/ХТ2020/00086 Пунцагийн Золзаяа Н.О “З-1” СӨХ
2020-02-13 001/ХТ2020/00090 Хуушааны Эрдэнэсувд Д.Б И
2020-02-18 001/ХТ2020/00112 Пунцагийн Золзаяа С.М “М К”ХХК, “Н” ББСБ ХХК
2020-02-04 001/ХТ2020/00061 Пунцагийн Золзаяа “Х Б С К”ХХК “Т Ч”ХХК
2020-02-04 001/ХТ2020/00061 Пунцагийн Золзаяа “Х Б С К”ХХК “Т Ч”ХХК
2020-01-23 001/ХТ2020/00015 Хуушааны Эрдэнэсувд Л.Б, Б.У-нарын нэхэмжлэлтэй Б.П-ид холбогдох
2020-02-18 001/ХТ2020/00106 Хуушааны Эрдэнэсувд Ц.А Н
2020-01-24 001/ХТ2020/00027 Пунцагийн Золзаяа Х.С Х.О
2020-02-13 001/ХТ2020/00096 Пунцагийн Золзаяа Ж.С “А”ХК
2020-02-18 001/ХТ2020/00107 Хуушааны Эрдэнэсувд Т.Б Б.Б
2020-01-23 001/ХТ2020/00008 Хуушааны Эрдэнэсувд Д.С-ын нэхэмжлэлтэй ИНЕГ-холбогдох
2020-02-13 001/ХТ2020/00095 Пунцагийн Золзаяа Д.Ц ЗА-ийн ЗД
2020-02-20 001/ХТ2020/00121 Хуушааны Эрдэнэсувд Э ХХК Н ХХК
2020-02-20 001/ХТ2020/00117 Хуушааны Эрдэнэсувд Б.Х 12
2020-01-28 001/ХТ2020/00041 Хуушааны Эрдэнэсувд Р.Э-ын нэхэмжлэлтэй “АТҮТӨВ” ТӨҮГ-т холбогдох
2020-03-05 001/ХТ2020/00126 Хуушааны Эрдэнэсувд С.Б М
2020-03-05 001/ХТ2020/00130 Хуушааны Эрдэнэсувд М.С Б.Ү, Б.А, Я.Т нар
2020-01-28 001/ХТ2020/00040 Хуушааны Эрдэнэсувд “ЕШИ ББСБ” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй Н.Б, М.С- нарт
2020-03-05 001/ХТ2020/00127 Хуушааны Эрдэнэсувд Б.Э Н.Б, Д.Б нар
2020-02-20 001/ХТ2020/00122 Пунцагийн Золзаяа Л.Г ГА-ийн ЗД, ГА-ийн ОНӨГ, ГА-ийн ЗДТГ-ын СТСХт
Нийт: 5418 шийдвэр. ( хуудас 109 ийн 3 )