Slide background

47.1 Монгол Улсад шүүх эрх мэдлийг гагцхүү шүүх хэрэгжүүлнэ.

50.1 Монгол Улсын Дээд шүүх бол шүүхийн дээд байгууллага мөн ...

Монгол Улсын Үндсэн хуулиас

Slide background

МОНГОЛ УЛСЫН ШҮҮХИЙН ТУХАЙ ХУУЛИАС

10.1.Шүүхийн үндсэн тогтолцоо нь Улсын дээд шүүх /хяналтын шатны шүүх/, аймаг, нийслэлийн шүүх /давж заалдах шатны шүүх/, сум буюу сум дундын, дүүргийн шүүх /анхан шатны шүүх/-ээс бүрдэнэ.

ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ СТАТИСТИК МЭДЭЭ

ТОЙМ Тоо Хувь
Тогтоол, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдол, эсэргүүцлийг хэрэгсэхгүй болгосон 403 36.2%
Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдол, эсэргүүцлийг хэрэгсэхгүй болгосон 137 12.3%
Тогтоол магадлалд өөрчлөлт оруулсан 339 30.5%
Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг нэмэлт хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт хийлгэхээр прокурорт буцаахаар шийдвэрлэсэн 62 5.6%
Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг анхан шатны шүүхийн шинэчилсэн хэлэлцүүлэгт буцаахаар шийдвэрлэсэн 83 7.5%
Магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг давж заалдах шатны шүүхийн шинэчилсэн хэлэлцүүлэгт буцаахаар шийдвэрлэсэн 20 1.8%
Тогтоолыг хэвээр үлдээж, магадлалыг хүчингүй болгосон 54 4.9%
Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгох буюу цагаатгасан 14 1.3%
НИЙТ 1112 100 %
ТОЙМ Тоо Хувь
Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон 1320 27.9%
Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон 1289 27.3%
Шийдвэр, магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан 602 12.7%
Магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан 279 5.9%
Магалдлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан 191 4%
Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн 332 7%
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон 53 1.1%
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгосон 117 2.5%
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн 541 11.4%
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр давж заалдах шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн 6 0.1%
НИЙТ 4730 100 %
ТОЙМ Тоо Хувь
Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисон 358 26.6%
Магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисон 524 39%
Шийдвэр, магадлалд өөрчлөлт оруулсан 75 5.6%
Магадлалд өөрчлөлт оруулсан 68 5.1%
Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн 98 7.3%
Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг өөрчилсөн 46 3.4%
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон 18 1.3%
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгосон 44 3.3%
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн 83 6.2%
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр давж заалдах шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн 3 0.2%
Гомдлыг хүлээн авахаас татгалзах 5 0.4%
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангасан 21 1.6%
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангасан 2 0.1%
НИЙТ 1345 100 %