Хяналтын шатны шүүх хуралдааны тогтоол - Эрүүгийн хэрэг

Огноо Дугаар Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2018-02-14 64 Дамдины Ганзориг Б.С 17.3.2.2.
2018-02-14 63 Дамдины Ганзориг Х.З 17.3.2.2.
2018-02-14 62 Дамдины Ганзориг С.Ц 11.6.1.
2018-02-09 55 Дамдины Ганзориг Б.Э, Э.О 17.3.2.1., 17.4.2.1.
2018-02-09 54 Дамдины Ганзориг А.М 11.1.1
2018-02-07 51 Дамдины Ганзориг М.М 27.10.3.
2018-02-07 50 Дамдины Ганзориг Б.Ж 17.3.1.
2018-01-26 39 Дамдины Ганзориг Д.Х 11.4.1.
2018-01-26 38 Дамдины Ганзориг У.Б, Т.Ө 20.16.2.1.
2018-01-24 34 Дамдины Ганзориг Ө.Б 17.3.1.
2018-01-24 33 Дамдины Ганзориг И.С 091.1., 147.1., 17.3.2.2.
2018-01-19 26 Дамдины Ганзориг А.Т, М.Э 11.6.1.
2018-01-17 20 Дамдины Ганзориг Б.А, Н.С, С.Б, М.С 12.1.2.1., 12.1.2.2., 12.1.2.10.
2018-01-12 18 Дамдины Ганзориг Л.Г, О.Ц 1531.1.
2018-01-12 17 Дамдины Ганзориг Д.М 12.1.4.
2018-01-10 11 Дамдины Ганзориг Ц.О 099.1.
2017-12-27 08 Дамдины Ганзориг Л.Ч 27.10.2.3.
2018-02-28 86 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Г.Да-, М.Жа-, Л.От-, С.А- нар 175.3.
2018-02-28 85 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн М.Со- 11.6.1.
2018-02-28 84 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн М.Ам- 097.1.
2018-02-23 81 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн С.Сү- 11.7.1.1.
2018-02-23 80 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.От- 11.1.1
2018-02-21 71 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Г.Лх- 126.2.4.
2018-02-21 70 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Т.Лх- 215.3.
2018-02-14 61 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ж.Бо- 203.1.
2018-02-14 60 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ц.Ба- 091.2.3, 091.2.11, 091.2.12, 181.3.
2018-02-09 53 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Мө-, Б.Са-, Ш.Га- нар 145.2.
2018-02-09 52 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн О.Са- 148.4.
2018-02-07 48 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.Эр- 096.1.
2018-02-07 47 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Т.Га-, З.Ян- нар 11.4.2.1.
2018-02-23 79 Дамдины Ганзориг Ц В П, Т Г Н 214.2.
2018-03-07 101 Чагдаагийн Хосбаяр Т.Э 17.1.1.
2018-03-07 100 Чагдаагийн Хосбаяр А.М 125.2., 147.2.
2018-03-02 92 Чагдаагийн Хосбаяр Б.А 11.1.1
2018-02-23 75 Чагдаагийн Хосбаяр Д.Г, Ү.Н, О.Б 21.2.1., 24.5.1.
2018-02-21 69 Чагдаагийн Хосбаяр Д.О 17.1.1.
2018-02-21 68 Чагдаагийн Хосбаяр Б.А, Б.Ө 091.2.1, 091.2.11, 091.2.12
2018-02-14 67 Чагдаагийн Хосбаяр Э.С, А.У 17.2.2.
2018-02-14 66 Чагдаагийн Хосбаяр Э.З 11.4.1.
2018-02-09 57 Чагдаагийн Хосбаяр С.О, Н.Р 24.6.1.
2018-02-09 56 Чагдаагийн Хосбаяр Ц.Т 11.1.1
2018-02-07 46 Чагдаагийн Хосбаяр С 17.3.2.2.
2018-02-07 45 Чагдаагийн Хосбаяр Б.Л, Ч.С, Г.Л 15.2.2.2., 10.1.2
2018-01-26 42 Чагдаагийн Хосбаяр М.Б 27.10.3.
2018-01-26 41 Чагдаагийн Хосбаяр Н.Б 091.2.11, 091.2.17
2018-01-26 40 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Ам-, Б.Ца- нар 17.3.1.
2018-01-24 32 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Да-, А.Ам-, Д.Бя-, Э.Мя-, Б.Ба- нар 091.2.2, 181.2.1, 181.2.5., 254.1.
2018-01-24 30 Чагдаагийн Хосбаяр Д.С 17.3.1.
2018-01-24 31 Чагдаагийн Хосбаяр С.М 27.10.2.1., 27.10.2.3.
2018-01-19 28 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.Эр- 096.1.
Нийт: 583 шийдвэр. ( хуудас 12 ийн 1 )