Хяналтын шатны шүүх хуралдааны тогтоол - Эрүүгийн хэрэг

Огноо Дугаар Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2019-07-08 366 Батаагийн Батцэрэн Ж.Р 268.1., 22.1.1., 22.1.2., 22.4.4.
2019-06-28 365 Батаагийн Батцэрэн А.Б, М.М 11.6.1., 10.1.1
2019-06-28 364 Батаагийн Батцэрэн Т.С 11.4.1.
2019-06-28 363 Батаагийн Батцэрэн Б.М 12.1.4.
2019-06-26 356 Батаагийн Батцэрэн Б.Я 20.7.2.
2019-06-26 355 Батаагийн Батцэрэн А.Х 11.6.1., 11.6.2.
2019-06-26 354 Батаагийн Батцэрэн Б.О 11.6.1.
2019-06-26 353 Батаагийн Батцэрэн Ж.Л 17.4.2.1.
2018-06-26 352 Батаагийн Батцэрэн Ө.У 11.6.1.
2018-06-21 344 Батаагийн Батцэрэн К.А 17.3.2.2.
2018-06-26 346 Батаагийн Батцэрэн С.М 11.6.1.
2018-05-21 345 Батаагийн Батцэрэн Н.О 17.5.1.
2019-06-21 343 Батаагийн Батцэрэн С.С 11.6.1.
2019-06-19 320 Батаагийн Батцэрэн Ц.А, Ц.Б, Ц.О 11.6.1., 17.1.3.1., 17.1.3.2., 17.2.1.
2019-05-18 319 Батаагийн Батцэрэн Ц.О 17.1.2.1.
2018-06-06 318 Батаагийн Батцэрэн В.О 11.1.2.4.
2019-05-19 317 Батаагийн Батцэрэн О.Ө 11.1.1
2019-06-19 316 Батаагийн Батцэрэн Б.Б, Д.М 10.1.4., 10.7.
2018-06-14 311 Батаагийн Батцэрэн Г.Т 27.10.4.2.
2019-06-14 310 Батаагийн Батцэрэн Б.Б 11.1.1
2019-06-14 309 Батаагийн Батцэрэн Б.Б 11.1.1
2019-05-14 308 Батаагийн Батцэрэн Н.Б, Н.М, Н.Х 17.1.1., 17.1.2.1., 17.1.2.4.
2019-06-14 307 Батаагийн Батцэрэн Б.М Э.Э, Г.Ө 16.1.1., 17.2.2.
2019-06-12 289 Батаагийн Батцэрэн Я.А, Т.Э 17.3.3.1., 21.2.1.
2019-05-31 237 Батаагийн Батцэрэн Х.Г 091.2.2, 091.2.12, 125.1., 126.2.1., 126.2.3., 145.2., 147.2.
2018-06-07 274 Батаагийн Батцэрэн Д.Б 12.1.4.
2018-06-12 290 Батаагийн Батцэрэн А.М, Д.Ч 17.1.2.1.
2018-06-12 288 Батаагийн Батцэрэн М.Ч 11.6.1.
2019-06-12 287 Батаагийн Батцэрэн Л.А 17.1.2.1.
2019-06-12 286 Батаагийн Батцэрэн Д.Б 11.6.1.
2019-06-07 273 Батаагийн Батцэрэн Н.Б 27.10.2.1., 27.10.2.2., 27.10.2.3.
2019-06-05 252 Батаагийн Батцэрэн Л.Б, ЦЦ Ч.П Б.Д 11.4.2.1., 11.4.2.3., 11.6.2.
2019-06-05 251 Батаагийн Батцэрэн О.Г 11.7.2.1.
2019-06-19 315 Дамдины Ганзориг С.Б 12.1.1.
2019-05-31 239 Дамдины Ганзориг Н.С 11.6.2., 12.1.2.3.
2019-06-12 296 Дамдины Ганзориг Г.П 12.1.4.
2019-06-07 271 Дамдины Ганзориг С.С 12.1.1.
2019-05-24 221 Дамдины Ганзориг Я.Б, Ч.Г 12.1.4.
2019-05-24 234 Дамдины Ганзориг Д.Ж, М.А 11.6.1., 12.1.4., 10.1.2
2019-05-31 250 Батаагийн Батцэрэн Ш.Ц, Б.Б 20.7.1., 21.1.1.
2019-05-31 236 Батаагийн Батцэрэн Х.Н, Ц.А 21.1.1.
2019-05-31 235 Батаагийн Батцэрэн Т.Т 17.1.2.1.
2019-05-24 232 Батаагийн Батцэрэн У.Б 11.6.1.
2019-05-24 230 Батаагийн Батцэрэн Ц.Б 17.1.2.1.
2018-05-15 209 Батаагийн Батцэрэн Н.Б 10.1.1
2018-05-17 208 Батаагийн Батцэрэн Б.Н 11.1.2.1.
2019-05-10 203 Батаагийн Батцэрэн Д.М 20.7.2.
2019-05-10 210 Батаагийн Батцэрэн Д.У 11.1.2.4.
2019-05-10 201 Батаагийн Батцэрэн Э.Б 18.5.3., 20.7.2.
2017-05-03 191 Батаагийн Батцэрэн Г.Г 11.1.1
Нийт: 1430 шийдвэр. ( хуудас 29 ийн 2 )