Ерөнхий шүүгчийн ажлын алба

2015 оны 05 сарын 13 5296
Д/Д Овог нэр Албан тушаал Өрөөний дугаар Утасны дугаар
1 М.Дамирансүрэн Ерөнхий шүүгчийн ажлын албаны дарга 106 267843
2 Б.Бямбаабаатар Ерөнхий шүүгчийн туслах-референт 311 263516
3 Х.Бадамжаргал Дотоод аудит хариуцсан ахлах шинжээч С/313 62263413