Шүүхийн практик судлалын хэлтэс

2015 оны 05 сарын 13 5698

Шүүхийн практик судлалын хэлтэс нь шүүхийн статистикийн тайлан, мэдээг гаргах, судлах, боловсруулалт хийх, шүүн таслах болон захиргааны ажлын практикийг судалж, арга зүйн зөвлөмж боловсруулах, шүүхийн цахим болон бусад хэлбэрийн мэдээллийн сан бүрдүүлэх тогтмол шинэчлэх, ашиглалтыг зохион байгуулах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

Д/д

Овог нэр Албан тушаал Өрөөний
 

Утасны
дугаар

1 Н.Мөнгөнцэцэг Эрх зүйн онол, арга зүйн асуудал хариуцсан референт Б/403 261823
2 А.Баярцэцэг Гэмт хэргийн тухай хууль тогтоомж, практик
ажил хариуцсан шинжээч
Б/402  
4 Б.Энхбат Зархиргааны хэргийн хууль тогтоомж, практик
ажил хариуцсан шинжээч
Б/308  
5 М.Далайхүү Хууль тогтоомжийн системчлэл хариуцсан
ахлах мэргэжилтэн
406 261455
6 Г.Цэрэнжамц Захиргааны хэргийн хууль тогтоомж, практик
ажил хариуцсан шинжээч
Б/314

62263414

7 Б.Алтансувд Гэмт хэргийн тухай хууль тогтоомж, практик
ажил хариуцсан шинжээч
Б/403