Шүүхийн зохион байгуулалтын хэлтэс

2015 оны 05 сарын 13 4253

Хэргийн хөдөлгөөний удирдлагын чиг үүргийг дараах байдлаар хэрэгжүүлнэ.
Үүнд:
- Шүүхэд хэрэг, гомдол, хүсэлтийг хүлээн авч бүртгэх, шүүх хуралдаанд бэлтгэх стандарт, аргачлалыг мөрдүүлэх, удирдамжаар хангах;
- Хэргийн хөдөлгөөнийг судалж, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны бэлтгэл болон дараах үе шат тус бүрд зарцуулагдах хугацааны нэгдсэн стандартыг мөрдүүлэх;
- Шүүхийн тогтоол, шийдвэр, шүүгчийн захирамж, шийтгэврийг нийтлэх, архивлахтай холбогдсон нэгдсэн стандарт, үлгэрчилсэн загварыг хуульд заасан журмын дагуу мөрдүүлэх;
- Хэргийн хөдөлгөөний талаарх мэдээллээр шүүх болон олон нийтийг хангах явдал юм.

Д/д Овог нэр Албан тушаал Өрөөний
дугаар
Утасны
дугаар
1 Д.Алтанцэцэг Шүүхийн зохион байгуулалтын хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Б/210 62263407
2 Г.Хэрлэнчимэг Шүүн таслах ажиллагааны аюулгүй байдал хариуцсан шинжээч Б/213  

 

Эрүүгийн хэргийн танхим

1 Э.Энхжаргал Эрүүгийн хэргийн танхимын тэргүүний туслах ахлах шинжээч 414 263467
2

Ө.Учрал

Эрүүгийн хэргийн танхимын шүүгчийн туслах шинжээч

Б/301 261810
3 Б.Володя Эрүүгийн хэргийн танхимын шүүгчийн туслах шинжээч Б/303 263215
4 С.Золбоо

Эрүүгийн хэргийн танхимын шүүгчийн туслах шинжээч

Б/302 261812
5 Н.Нямдаваа

Эрүүгийн хэргийн танхимын шүүгчийн туслах шинжээч

Б/301

261810
6 Г.Ууганбаатар

Эрүүгийн хэргийн танхимын шүүгчийн туслах·шинжээч

412

62263130
7 Т.Өлзийтүвшин Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга- мэргэжилтэн Б/212 62263409
8 Б.Бадмарага Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга - мэргэжилтэн Б/212 62263409

Иргэний хэргийн танхим

1 Н.Мөнхтулга Иргэний хэргийн танхимын тэргүүний туслах ахлах шинжээч 203 261878
2

А.Энхжаргал

Иргэний хэргийн танхимын шүүгчийн туслах шинжээч

Б/202 261820
3 Г.Болдбаяр

Иргэний хэргийн танхимын шүүгчийн туслах шинжээч

Б/206а 62263404
4 Ц.Энхтүвшин

Иргэний хэргийн танхимын шүүгчийн туслах·шинжээч

Б/202 261820
5 Ч.Батням

Иргэний хэргийн танхимын шүүгчийн туслах·шинжээч

Б/205 62263403
6   Иргэний хэргийн танхимын шүүгчийн туслах·шинжээч Б/205 62263403
7 М.Солонгоо

Иргэний хэргийн танхимын шүүгчийн туслах·шинжээч

Б/204 62263401
8  

Иргэний хэргийн танхимын шүүгчийн туслах·шинжээч

Б/206а 62263404
9 Э.Боролдой

Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга- мэргэжилтэн

Б/211 62263408
10 Ш.Мөнхжаргал Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга- мэргэжилтэн Б/211 62263408

 

Захиргааны хэргийн танхим

1

О.Батсүх

Захиргааны хэргийн танхимын тэргүүний туслах ахлах шинжээч

310 261793
2

М.Далайхүү

Захиргааны хэргийн танхимын шүүгчийн туслах шинжээч Б/208 62263406
3 А.Батдэлгэр

Захиргааны хэргийн танхимын шүүгчийн туслах шинжээч

Б/207 62263405
4 З.Оюунгэрэл

Захиргааны хэргийн танхимын шүүгчийн туслах шинжээч

Б/208 62263406
5 Т.Майцэцэг

Захиргааны хэргийн танхимын шүүгчийн туслах шинжээч

Б/204 62263401
6 Д.Даваадорж

Захиргааны хэргийн танхимын шүүгчийн туслах шинжээч

Б/203 261821
7 С.Баяртуяа Захиргааны хэргийн танхимын шүүгчийн туслах шинжээч Б/203 261821
8 Б.Хүрэлтулга

Захиргааны хэргийн танхимын шүүгчийн туслах шинжээч

Б/207 62263405
9 Г.Гантогтох

Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга - мэргэжилтэн

Б/211 62263408
10  

Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга - мэргэжилтэн

Б/211 62263408