Холбоо барих

2015 оны 09 сарын 04 49672

 

Монгол Улс
Улаанбаатар хот
Чингэлтэй дүүрэг
Ж.Самбуугийн гудамж
Дээд шүүхийн байр

 

Утас: 
Эрүүгийн хэргийн танхим:      (976) - 51-263467
Иргэний хэргийн танхим:       (976) - 51-261878
Захиргааны хэргийн танхим: (976) - 51-261793

Практик судлалын хэлтэс: (976) - 51-261822, (976) - 51-261823
Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтэс: (976) - 51-261096
Санхүү, хангамж үйлчилгээний хэлтэс: (976) - 51-263138
Ерөнхий шүүгчийн ажлын алба: (976) -51-267843
Дотоод аудит: (976) - 51-261097
Гадаад харилцааны алба: (976) - 51-261094
Мэдээлэл лавлагаа: (976) - 51-261698
Бичиг хэрэг: (976) - 51-261544
Харуул: (976) - 51-261323

Факс
Эрүүгийн хэргийн танхим: (976) - 11-327644
Иргэний хэргийн танхим: (976) - 51-261965
Захиргааны хэргийн танхим:(976) - 11-322699
Тамгын газар: (976) - 11-320622

Цахим шуудан:
info@supremecourt.mn
Эрүүгийн хэргийн танхим: criminal_cases@supremecourt.mn
Иргэний хэргийн танхим: civil_cases@supremecourt.mn
Захиргааны хэргийн танхим: admin_cases@supremecourt.mn