Санхүү, хангамж үйлчилгээний хэлтэс

2015 оны 05 сарын 13 5533

Тус хэлтэс нь шүүхийн төсвийн орлого, зарлагын дэлгэрэнгүй ангилал, бүтээгдэхүүний нэр төрөл, ангилал зэргийг боловсруулах, батлуулах, Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайланг холбогдох байгууллагад хуулийн хугацаанд хүргүүлэх, Шүүхийн төсвийн төлөвлөлтийг оновчтой зөв тооцон батлуулах, батлагдсан төсвийг хууль, тогтоомжийн дагуу зөв зохистой зарцуулах, төсөв санхүүтэй холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Д/д Овог нэр Албан тушаал

Өрөөний

Утасны дугаар
1 Н.Булгамаа Санхүү хангамж үйлчилгээний хэлтсийн дарга 401 92263138
2 С.Баасанцэрэн Техник үйлчилгээний ажил хариуцсан ахлах шинжээч 301 92263414
3 А.Эрдэнэцэцэг Төсвийн асуудал хариуцсан референт-Ахлах
нягтлан бодогч
413 261947
4 Б.Хишигсүрэн Хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан
шинжээч-нягтлан бодогч
405 92263139
5 А.Ичинхорлоо Нярав 108 261815
6 А.Ариунболор Эмч       408          261816