Санхүү, хангамж үйлчилгээний хэлтэс

2021 оны 05 сарын 13 10228

Тус хэлтэс нь шүүхийн төсвийн орлого, зарлагын дэлгэрэнгүй ангилал, бүтээгдэхүүний нэр төрөл, ангилал зэргийг боловсруулах, батлуулах, Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайланг холбогдох байгууллагад хуулийн хугацаанд хүргүүлэх, Шүүхийн төсвийн төлөвлөлтийг оновчтой зөв тооцон батлуулах, батлагдсан төсвийг хууль, тогтоомжийн дагуу зөв зохистой зарцуулах, төсөв санхүүтэй холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Д/д Овог нэр Албан тушаал

Өрөөний

 Утасны дугаар
1 А.Эрдэнэцэцэг Төсвийн асуудал хариуцсан референт-Ахлах
нягтлан бодогч
414 261947
2 Б.Мөнхтунгалаг Нярав 116 261815
3 А.Ариунболор Эмч          408              261816