Шүүхийн практик судлалын хэлтэс

2015 оны 05 сарын 13 5249

Шүүхийн практик судлалын хэлтэс нь шүүхийн статистикийн тайлан, мэдээг гаргах, судлах, боловсруулалт хийх, шүүн таслах болон захиргааны ажлын практикийг судалж, арга зүйн зөвлөмж боловсруулах, шүүхийн цахим болон бусад хэлбэрийн мэдээллийн сан бүрдүүлэх тогтмол шинэчлэх, ашиглалтыг зохион байгуулах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

Д/д

Овог нэр Албан тушаал Өрөөний
 

Утасны
дугаар

1 Ш.Даваадулам Шүүхийн практик судлалын хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Б/403 261823
2 А.Баярцэцэг Гэмт хэргийн тухай хууль тогтоомж, практик
ажил хариуцсан шинжээч
Б/402  
3 Н.Мөнгөнцэцэг Иргэний хэргийн хууль тогтоомж, практик
ажил хариуцсан шинжээч
Б/401б 261823
4 Б.Энхбат Зархиргааны хэргийн хууль тогтоомж, практик
ажил хариуцсан шинжээч
Б/308  
5 Б.Марал-Эрдэнэ Хууль тогтоомжийн системчлэл хариуцсан
ахлах мэргэжилтэн
406 261455
6 Г.Цэрэнжамц Захиргааны хэргийн хууль тогтоомж, практик
ажил хариуцсан шинжээч
Б/314

 

7 Б.Алтансувд Гэмт хэргийн тухай хууль тогтоомж, практик
ажил хариуцсан шинжээч
Б/403